Aktuality Minimize
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci! - Tuesday, April 28, 2020

Vážený čitateľ, dnes - 28. apríla 2020 - je Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci! Tento rok je oveľa odlišnejší ako tie predchádzajúce. V súčasnosti takmer všetky krajiny sveta čelia a bojujú s Covid-19.

Výzvu, ktorú predstavuje pandémia Covid-19, možno prekonať iba vtedy, ak existuje globálna a koordinovaná reakcia, ktorá sa zakladá na efektívnu spoluprácu, ako nikdy predtým, medzi vládami, sociálnymi partnermi, združeniami, medzinárodnými organizáciami, hospodárskymi a finančnými inštitúciami na všetkých úrovniach. Je potrebné spojiť mnoho aspektov, aby sa zmiernil vplyv tejto zdravotnej krízy na svet práce, a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zostáva kľúčovou investíciou pre ochranu zdravia pracovníkov, keď zdravie každého z nás môže byť ohrozené.
 
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatie preventívnych opatrení počas tejto pandemickej situácie je ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
 
V posledných dvoch rokoch jednou z hlavných priorít systému inšpekcie práce na Slovensku bolo zvýšenie prevencie a vzdelávania v oblasti ochrany práce. S potešením Vám oznamujeme, že Národný inšpektorát práce (NIP) Slovenskej republiky dlhodobo pracuje na príprave jednej z najväčších kampaní.
 
Začiatkom roku 2020 začal NIP preventívnu činnosť v najväčšej miere v histórii systému inšpekcií práce. NIP spustila dvojročnú kampaň s názvom „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“. Všetky informácie o kampani NIP zhrnul pre vás do priloženého newslettra s názvom „Kampaň Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“.  
Srdečne pozdravujeme kolegov v Srbsku, Gruzínsku, Španielsku, Estónsku, Českej republike, Chorvátsku, Nemecku a ďalších, s ktorými pracujeme v oblasti BOZP a ochrany práce.
 
Pozývame vás na oslavu s nami 28. apríla 2020 - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a chceli by sme vás povzbudiť, aby ste sa v dnešných dňoch pandémie sústredili ešte viac na preventívne a ochranné opatrenia!
 
Viac informácií nájdete v priloženom newslettri. 
 
 read more ...

World Day of Occupational Health and Safety! - Tuesday, April 28, 2020

Dear reader, today – 28 April 2020 – is the World Day of Occupational Health and Safety! This year is much different than the previous ones. Nowadays, almost all countries in the world are facing and fighting with Covid-19.

A challenge such as that posed by the Covid-19 pandemic can only be overcome if there is a global and coordinated response that sees strong cooperation, as never before, among governments, social partners, associations, international organizations, economic and financial institutions at all levels. Many aspects need to come together to mitigate the impact of this health crisis on the world of work, and occupational safety and health remains a key investment case to protect workers’ health not least when everyone’s health is under threat.
 
Ensuring safety and health at work and taking preventive measures during this pandemic situation is even more important than ever before.
 
In the last two years, however, one of the main priorities of the labour inspection system in Slovakia was to increase prevention and education in the field of labour protection. We are pleased to inform you that the National Inspectorate of the Slovak Republic has been working for long time to prepare one of the largest campaigns. 
 
At the beginning of 2020, the National Labour Inspectorate of the Slovak Republic (NLI) launched a prevention activity of the largest scale in the history of the labour inspection system. The NLI launched a two-year campaign called "Work Legally - Work Safely”. 
The NLI has summarized all the information about the campaign for you in the attached newsletter entitled "Work Legally - Work Safely" campaign.
 
We are sending warm greetings to our colleagues in Serbia, Georgia, Spain, Estonia, Czech Republic, Croatia, Germany and others with whom we are working in the area of OSH and labour protection. 
 
We invite you to celebrate with us 28th April 2020 - the World Day of Occupational Health and Safety (OSH) and encourage you to pay focus to preventive and protective measures in present days of pandemic!
 
Please see the newsletter below. 
 
 read more ...

Digital Tools for Artists to Run a Remote Career During Coronavirus - Thursday, April 9, 2020

Since our agency is involved in projects that take part in creative sector, we share the article written by Artwork Archive on the topic of how to help the artists who feel shocked by current changes. The article rounds up favourite digital tools that make it easier to run an art business online. Take a look!

 
 read more ...

Vláda Gruzínska alokuje 2 miliardy GEL (takmer 587 miliónov EUR) do záchrany ekonomiky - Tuesday, April 7, 2020
Keďže je naša agentúra zapojená do medzinárodnej spolupráce a jednou z kľúčových krajín v našich projektoch, je aj Gruzínsko, rozhodli sme sa preložiť článok v ktorom nájdete najnovšie informácie o opatreniach gruzínskej vlády, ktoré majú v týchto dňoch v krajine vstúpiť do platnosti.Táto krajina je rovnako ako Slovensko a mnoho iných krajín momentálne postihnutá korona vírusom. Napriek tomu pokračujeme v spolupráci s našimi kolegami z Gruzínska, hoci v súčasnosti je táto práca vykonávaná len na diaľku. 
 read more ...

Government allocates GEL 2 billion to assist economy - Tuesday, April 7, 2020

Since its establishment our agency is involved in international cooperation that has been intensified during the last decade. One of the key countries we are coopering with is Georgia. At present, the country is also affected by the new corona virus. In spite of this we are continuing to work with our colleagues from Georgia although in the time being from distance only. Please find the latest information on measures the Georgian Government is planning to implement in the country.

 read more ...

Poradné stretnutie so sociálnymi partnermi o kampaniach BOZP v roku 2020 v rámci TW projektu - Friday, April 3, 2020

V rámci twinningového projektu „Podpora a zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekcia práce v Srbskej republike” sa 24. februára 2020 na Riaditeľstve BOZP uskutočnilo poradné stretnutie zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti zlepšenia vedomostí, spoločenskej zodpovednosti všetkých zúčastnených strán a budovania pozitívneho prístupu k verejnej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 read more ...

Consultative Meeting with Social Partners on OSH Campaigns in 2020 within Twinning Project in Serbia - Tuesday, March 31, 2020

In the framework of the Twinning Project ”Support and Improvement of Occupational Safety and Health and Labor Inspection in the RS,  a consultative meeting  was organized on February 24, 2020 in the OSH Directorate regarding organization of  awareness raising campaigns focused on improvement of knowledge and social responsibility of all stakeholders, as well as building a positive attitude of public to safety and health at work. The OSH national campaigns 2020 will be organized by the Directorate of Safety and Health at Work of MLEVSA with support of the Twinning Project and participation of social partners and other stakeholders.  The tri-partite meeting was attended by representatives of Serbian Association of Employers (UPS), Trade Unions (UGS Nezavisnost), OSH Union (UBZRS), Labour Inspectorate, OSH Directorate of MLEVSA and Twinning Project expert.

 read more ...

Katalóg investičných príležitostí v Gruzínsku a online aukcia - Wednesday, March 4, 2020

Dávame do pozornosti katalóg 100 investičných príležitostí vytvorený gruzínskym ministerstvom hospodárstva. Nachádzajú sa v ňom pozemky, industriálne priestory, ťažba nerastných surovín, ale aj hotely a minerálne pramene.

 read more ...

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok spustila spoluprácu s partnermi v Gruzínsku - Thursday, February 20, 2020

V priebehu posledných dní sme podpísali memorandum o porozumení pre spoluprácu s viacerými gruzínskymi partnermi. 

 read more ...

Úvodné stretnutie k projektu PARTNERSHIP FOR CREATIVE APPRENTICESHIPS (P4CA), LONDÝN - Monday, December 2, 2019

V utorok 26. 11. 2019 sme v Londýne úspešne otvorili nový Erasmus+ projekt P4CA (Partnership for Creative Apprenticeships).

 read more ...

Druhé stretnutie partnerských organizácií k projektu Learn2create v Bratislave - Thursday, October 17, 2019

V dňoch 10. a 11. októbra 2019 sme hosťovali druhé pracovné stretnutie v rámci projektu Learn2create u nás v Bratislave, kde sa stretli hlavný partner projektu ARTeria (PL) a partnerské organizácie Innogate (ES), Materahub (IT), Dimitra (GR) a Rinova (UK). 

 read more ...

Kto je/bude mentor pre podnikanie v kultúrnom a kreatívnom priemysle? - Wednesday, October 16, 2019

V dňoch 2. až 4. októbra 2019 sme sa zúčastnili 3-dňového workshopu a pracovného stretnutia u partnerov DIMITRA v gréckej Larisse. 

 read more ...

Štúdijná návšteva z Moldavska - Čistenie odpadových vôd (10-12 September 2019) - Tuesday, September 17, 2019

V dňoch 10-12 septembra 2019 sa uskutočnila štúdijná návšteva v rámci projektu “Podpora rozvoja manažmentu odpadových vôd v moldavskom regióne Stred (Better Waste Water Management Step by  Step)”, podporená z programu SlovakAid. 

 read more ...

RRA SP na Diaspora Day v Straseni, Moldavsko - Tuesday, August 20, 2019
V nedeľu 18. augusta 2019 sa v centrálnom parku "Ștefan cel Mare şi Sfânt" v obci Strășeni, Moldavsko uskutočnil tretí ročník mestského festivalu Diaspora Day.  read more ...

Zhrnutie výsledkov prieskumu k projektu Bridging the Gap - Friday, July 12, 2019

Prinášame článok, ktorý predstavuje výsledky medzinárodného prieskumu, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu Bridging the Gap v období január 2019 - máj 2019 na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a Veľkej Británii (Anglicko). 

 read more ...

Slovak-Georgian Business Forum 14.6.2019, Bratislava - Tuesday, June 18, 2019

June 14, 2019 we had an opportunity to be a part of SK - GE Business Forum that took place in Bratislava. This forum titled "Doing Business in Georgia" was a final activity of our project “Young Unemyployment Towards Enterpreneurship” (YUTE). 

 read more ...

SK – GE Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - Monday, June 17, 2019
Dňa 14. júna 2019 sme sa zúčastnili SK - GE Business Forum, v rámci ktorého sa predstavil aj bilaterálny projekt “Podpora malého a stredného podnikania - Young Unemployment towards Enterpreneurship” (YUTE).  read more ...

Druhé pracovné stretnutie s partnerskými organizáciami projektu Bridging the Gap, Matera (Taliansko) - Monday, June 3, 2019
V dňoch 30. a 31. mája 2019 sme sa zúčastnili druhého pracovného stretnutia v rámci projektu Bridging the Gap v Matere, kde sa stretli taliansky MateraHub (IT) za prítomnosti ostatných partnerských organizácií ARTeria (PL), Dimitra (GR), ProMalaga (ES), Rinova (UK) a Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (SK). Stretntuie bolo sprevádzané multiplikačným podujatím pre miestnych aktérov a stakeholderov. read more ...

Slovensko-Gruzínske Business Forum v Bratislave, 14.6.2019 - Tuesday, May 7, 2019

Slovensko-Gruzínske Business Forum sa uskutoční 14.6.2019 v Grand Hotel River Park na Dvořákovom nábreží 6 v Bratislave. Fórum začína o 10:30 a bude nasledovať B2B (Business to Business) stretnutiami podnikateľov a neskôr predstavením gruzínskych výrobkov.

Viac informácií v AJ nájdete na tomto linku.

 

Gruzínsko-Rakúske Business Forum - Thursday, May 2, 2019

Dňa 13.mája 2019 sa uskutoční Gruzínsko-Rakúske Business Fórum v Tbilisi. Fórum začína o 10:30 miestneho času a o 12:00 bude pokračovať B2B (business to bussiness) stretnutiami podnikateľov. 

Viac informácií v anglickej verzii udalosti:
We would like to inform you that Georgian-Austrian Business Forum will take place on May 13, 2019 at Lolita Hotel in Tbilisi (address: 7 Chovelidze str. ). The forum starts at 10.30 a.m. The forum will be followed by B2B meetings starting at 12:00 noon.
 
In case of your interest please confirm your attendance till May 8 at info@eugbc.net or Tel: + 995 (32) 2 90 36 91
 
In order to agree time of B2B meeting/meetings with the respective Austrian Companies, please contact to Representative of Austrian Economic Chamber Ms. Ana Lataria T +995 322 434 401, M +995 577 208 852, email: tbilisi@advantageaustria.org

 

Spustenie projektu Learn 2 Create - Friday, April 5, 2019

Úvodné stretnutie projektových partnerov projektu Learn 2 Create sa uskutočnilo začiatkom apríla 2019 v poľskom meste Zabrze.

 read more ...

Postavenie vidieckych žien v poľnohoposdárstve - Monday, March 18, 2019

Agentúra pre rozvoj vidieka Vás pozýva na vzdelávací seminár, zameraný na inklúziu žien do agrosektora a inšpiratívne príklady žien.

Seminár sa uskutoční dňa 25.marca 2019 v Agroinštitúte Nitra, miestnosť S3.

Viac informácii v pozvánke.

 read more ...

Výzva na zistenie PHZ - tlač - Tuesday, March 12, 2019

Výzva na zistenie PHZ - tlač
V rámci implementujúceho projektu "Silver Economy", realizovaného cez program CBC Interreg V-A SK-HU, plánujeme vydať katalóg s firmami, ktoré poskytujú produkty alebo službe pre vekovú kategóriu 50+ a sú súčasťou projektovej databázy.

Prosíme o zaslanie Vašej cenovej ponuky na určenie predbežnej hodnoty zákazky.

Predmet zákazky: tlač katalógu a potrebná grafická upráva pre tlač.
Technické parametre:
Formát:     A5
Tlač:         farebna
Rozsah:    cca.120 strán   
Papier:     100-120g, matny
Obalka:     farebna-300g
Väzba:      spiralova/kruzkova
Náklad:     2000ks

Tlač musí byť zrealizovaná najneskôr do 18.5.2019

Svoje cenové ponuky nam môžete predložiť elektronicky na emailovú adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo doručiť osobne na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava v termine do 26.3.2019, do 15hod.

 

Výzva na cezhraničné spojenia v transeurópskej siete TEN-T - Friday, January 25, 2019

Európska komisia spustila výzvu na predkladanie projektových návrhov v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF). Výzva je zameraná na chýbajúce spojenia a cezhraničné spojenia v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), najmä na:

- odstraňovanie prekážok a preklenutie chýbahúcich prepojení;

- práce týkajúce sa projektov cezhraničnej infraštruktúry pre železnice, vnútrozemské vodné cesty a cesty;

- lepšie prepojenie vnútroštátnych dopravných sietí.

Výzva CEF sa zameriava na projekty týkajúce sa periférnej komplexnej siete TEN-T.  Termín na predkladanie žiadostí je 24.apríla 2019 a je na ňu vyčlenených 65 miliónov EUR.

Európsky výbor regiónov zároveň organizuje informačné stretnutie formou workshopu, na ktorom predstavia politické priority výzvy na rok 2019 ako aj praktické informácie, ako pripraviť úspešný návrh a ďalšie dôležité základné informácie týkajúce sa procesu predkladania žiadostí ako aj následného hodnotenia.

Workshop sa uskutoční dňa 7.februára 2019 od 14hod do 15:30hod v Európskom výbore regiónov,  miestnosť JDE 52.

Ďalšie informácie získate na sekretariáte COTER na adrese coter@cor.europa.eu

 

Vzdelávacie kurzy pre 50+ pokračujú - Monday, January 14, 2019

Pre veľký úspech a záujem spúšťame od 4.februára 2019 pokračovanie vzdelávacích kurzov.  V prípade záujmu sa informujte alebo hneď nahlasujte na emailovej adrese: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo jabraham@rrasenec-pezinok.sk, tel. 0911/280608.

 

 read more ...

Úspešné ukončenie kurzov - Silver Economy - Thursday, December 20, 2018