Aktuality Minimize
Výstava a veľtrh - SilverEconomy - 26. marca 2018

Ešte ste sa nezaregistrovali na medzinárodnú bezplatnú výstavu a veľtrh "Strieborný ekonomika", ktorý sa uskutoční v dňoch 20. - 21. apríla 2018 v Monoštorskej pevnosti, Komárom v Maďarsko.

Nájdete tu takmer všetko: 150 vystavovateľov z rozličných oblastí – ako napríklad zdravé a lokálne potraviny, wellness, liečivé kúpele a kúry, módne výrobky, domáce zariadenia, výpočtové a bezpečnostné technológie, nábytok a záhrady, pestré kultúrne, gastronomické a detské programy, prednášky, konferencie, cvičenia a módna prehliadka.


Stále výstavy v pevnosti budú počas trvania výstavy prístupné taktiež bezplatne. Bola by škoda vynechať takúto príležitosť, využite ju aj Vy!

 viac informácií ...

Študijní cesta do Mníchova v rámci projektu "EP4A", podporeného z programu ERASMUS+ - 8. marca 2018

V rámci ERASMUS+ projektu, vysiela RRA Senec-Pezinok živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a remeselníkov na štúdijnú cestu do Mníchova, kde sa zúčastnía aj prestížneho Medzinárodného remeselného veľtrhu.Študijná cesta sa uskutoční v dňoch 12.-14.marca 2018.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - tlač brožúrky - 26. februára 2018

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - grafická úprava a tlač brožúrky

Predmet výzvy:
Grafická úprava do už preddefinovaného dizajnu (spoločného pre celé partnerstvo)a zalomenie textov pre tlač brožúry "manuál pre zamestnávateľov", spracovanej v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Technické údaje (možná zmena na základe dohody s vybraným dodatávateľom):

  • Formát - A5
  • tlač - farebná
  • väzba - lepená
  • papier - 120g matný
  • náklad - 300ks

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 12.03.2018

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Event - Promoting Cultural and Creative Industries - 18. januára 2018

Promoting Cultural and Creative Industries: Maximising their Economic and Social Contribution in the EU

>> Date: Tuesday 27th March 2018
>> Time: 10:00am – 4:30pm
>> Venue: Thon Hotel Brussels City Centre, Brusselss

 viac informácií ...

Výzva - rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa - 20. decembra 2017

Predstavenie projektu

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.

V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným príspevkom v celkovej sume 2,8mil. EUR, pričom ku dňu vypísaniu tejto výzvy jeden z uchádzačov z projektu odstúpil, čím sa suma jemu prisúdenému finančnému príspevku (10.000,- EUR) prerozdelí v rámci druhej etapy projektu.

 viac informácií ...

Úvodná konferencia k bilaterálnemu Slovensko-Gruzínskemu projektu - 6. decembra 2017

Dňa 5.decembra 2017 sme oficiálne spustili realizáciu bilaterálneho Slovak Aid projektu: Podpora malého a stredného podnikania mladých nezamestnaných - Young Unemployed Towards Entrepreneurships "YUTE".

 viac informácií ...

Národný workshop: NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE - 24. novembra 2017

V rámci projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+) sme v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu a Slovenskou živnostenskou komorou zorganizovali národný workshop na tému NOVÝ KONCEPT formovanie efektívnej komunikácie PRAX - VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach. Pracovať v partnerstve sa oplatí!

 viac informácií ...

GreenScreen: Projektové stretnutie a výmena dobrej praxe - 22. novembra 2017

V novembri sa partneri projektu GreenScreen stretli v Bruseli na druhom stretnutí riadiacej skupiny. Diskutovali sme nielen o riadení projektu (výsledky projektu, plánovanie, finančné riadenie), ale bola to aj vynikajúca príležitosť na networking a zdieľanie osvedčených postupov v našej spoločnej misii “ozeleňovania” filmového priemyslu v ôsmich rôznych európskych regiónoch.

 

 viac informácií ...

Vodovod Bardar – Školenie pre učiteľov a monitoring výstavby vodovodu - 8. novembra 2017

2. a 3. novembra 2017 prebehli v Moldavsku dve aktivity implementovaného projektu „Vodovod Bardar – prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode, zlepšenie zdravia občanov a udržateľný manažment vodovodného systému“ (SAMRS/2016/MD/1/7) – školenie pre učiteľov na tému voda a kontrola výstavby úseku vodovodu vrátane tlakových skúšok.

 viac informácií ...

NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetiach - 7. novembra 2017

Pozývame Vás na podujatie, zamerané na súčasné možnosti vstupu praxe do obsahu vzdelávania a formovania spoločného postupu, ako tieto možnosti lepšie využiť pre kvalitnú prípravu mladých ľudí. Podujatie NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX-VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach, sa uskutoční dňa 23.novembra v priestoroch Galérie dizajnu Satelit.

Toto podujatie je organizované v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeships", spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Príďte vyjadriť svoj názor, sformulovať požiadavky odvetvia a zistiť, ako ich presadiť.

 viac informácií ...

2018 Erasmus+, programová príručka a výzvy sú už publikované - 1. novembra 2017

K dispozícii je 2,7 miliárd eur na financovanie vzdelávacích, školiacich, mládežníckych a športových projektov, čo je viac ako kedykoľvek predtým. Organizácie, ktoré chcú v roku 2018 požiadať o financovanie prostredníctvom programu Erasmus+, môžu od dnešného dňa pripravovať svoje žiadosti o grant. Príručku k programu Erasmus +, ktorá poskytuje podrobné informácie o tom, ako podať žiadosť, nájdete tu. Tohtoročný rozpočet sa od roku 2017 zvýšil o 200 miliónov EUR, čo predstavuje nárast o 8%.

 viac informácií ...

IX.ročník národnej konferencie o cyklistickej doprave - 27. októbra 2017

V dňoch 25. a 26.októbra 2017 sme sa zúčastnili konferencie o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite, ktorá sa konala v Trnave. Viac si prečítate v článku.

 viac informácií ...

Seminár: Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev - 27. októbra 2017

Dňa 24.októbra 2017 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, zorganizovala interaktívny seminár o efektívnej komunikácii a tvorbe partnerstiev.  Seminár bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu „EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý je podporený z programu Erasmus+ a zameraný na budovanie kapacít podporných organizácií pre malé a stredné podniky.

 viac informácií ...

Newsletter č.3 o duálnom vzdelávaní a projekte EP4A - 20. októbra 2017

RRA SP spolu so svojimi projektovými partnermi z Chorvátska, Srbska a Veľkej Británie, sa snaží v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnership for Apprenticeship" (podporeného z programu Erasmus+) zvýšiť informovanosť a zlepšiť atraktívnosť duálneho vzdelávania. Viac sa dočítate v poradí už treťom Newsletri.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - digitálna vizuálna identita projektu GreenScreen - 16. októbra 2017

RDA Senec - Pezinok (RDA) ako partner projektu Green Screen, realizovaného cez program  Interreg Europe hľadá odborné služby pre návrh vizuálnej identity, digitálneho marketingového materiálu a vizuálnych prostriedkov projektu.

Predmet výzvy:
Dodávateľ by mal vytvoriť vizuálnu identitu a projektovú značku, ktorá bude sledovať vizuálne usmernenia Interreg Europe (pozri prílohy 1., 2. a 3.). Dodávateľ by mal vypracovať až 3 komplexné kreatívne prístupy pre:
•    Vizuálne prostriedky projektu - visual assets for the project (project identity graphics for general use)
•    Digitálne marketingové komponenty (webové banner(y), banner(y) na sociálnych médiách)
•    Vizuál digitálnej brožúry projektu,
•    Vizuály pre digitálne brífingy, digitálne publikácie materiálov vytvorených v projekte
o    baseline štúdia
o    prípadové štúdie
o    záznamy zo stretnutí
o    pozvánky a iné písomné dokumenty)
Dodávateľ by mal tiež poskytnúť originálnu fotografickú databázu na tému projektu (pozri priložený popis projektu – príloha 4.). Fotografie budú použité v rámci vyššie uvedených komponentov, ako aj publikácií GreenScreen, digitálnych správ a digitálnej komunikácie.
Výstupy by mali byť dodané vo formáte InDesign (.indd) a umožňovať individuálne interné úpravy partnermi projektu GreenScreen.
Po prijatí úplnej platby sa spoločnosti RDA poskytuje exkluzívne a neobmedzené práva na používanie a reprodukciu konečných značkových materiálov.

Svoje ponuky nam posielajte najneskôr do 31.októbra 2017, buď elektronicky na emailovu adresu: info@rrasenec-pezinok.sk, alebo osobne/poštou na adresu:

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražska 27, 811 04 Bratislava.

V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

Price offer request - Digital Visual Identity of GreenScreen Project - 16. októbra 2017

RDA Senec - Pezinok acting as a partner in Green Screen project implemented through Interreg Europe, is looking for professional services for designing visual identity, digital marketing materials and visual means of the project.

Subject of price proposals:
Supplier has to create a visual identity and design branding that will follow Interreg Europe's visual guidelines (see Annexes 1, 2 and 3). It is necessary to prepare 3 complex creative approaches for:
• Visual resources of the project - visual assets of the project (graphic identity for the project for general use)
• Digital marketing components (banner (s), banner (s) on social media)
• The project's digital brochure,
• Visuals for digital briefings, digital publications of materials created in the project
• Base Study
• Case studies
• Meetings minutes
• Invitations and other written documents
The contractor should also provide an original photographic database relating to project topic (see enclosed project description - appendix 4). Photos will be used within the listed components as well as publications, digital reports and digital communications.
Outputs should be delivered in InDesign (.indd) and allow individual internal editing of GreenScreen partner projects.
Upon receipt of the full payment, supplier grants exclusive and unlimited rights to use and reproduce final branded materials.

Please send your offers no later than 31 October 2017, either by e-mail to info@rrasenec-pezinok.sk or by post to:
Regional development agency Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava.

For further questions, please contact us by calling 00421/910/927151.
RRA Senec-Pezinok

 

Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev - 12. októbra 2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na zaujímavý seminár "Efektívna komunikácia a budovanie partnerstiev", organizovaný v rámci medzinárodného projektu "Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships" (podporeného z programu Erasmus+).

Cieľom seminára je pod vedením skúsenej lektorky PhDr. Márie Gajdošovej posilniť zručnosti pracovníkov podporných organizácií (ktoré sa zaoberajú podporou pre malé a stredné podniky),  pri komunikácii s partnermi – či už podnikateľmi, školami alebo verejnými inštitúciam.

Témy seminára sú napríklad Sebapoznanie; Zásady efektívnej komunikácie; Neverbálna komunikácia; Vnímanie osobnosti; Motivácia - kľúč k úspechu; Zvládanie a prijímanie kritiky; Asertívne správanie; Psychológia v komunikácii a ďalšie.

V prípade záujmu sa prosím prihláste na tejto emailovej adrese: ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk, najneskôr do 20.októbra 2017.

Viď priložená pozvánka.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie národného workshopu - 25. septembra 2017

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - zorganizovanie národneho workshopu na tému: Duálne vzdelávanie
Predmet výzvy:
zorganizovanie národného workshopu na tému zapájanie škôl a malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania.  Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Národný workshop sa má uskutočniť v druhej polovici novembra 2017.

Pod zorganizovaním sa rozumie: zabezpečenie rokovacej miestnosti pre min. 30 osôb, spolu s technickým vybavením; zabezpečenie vhodných kľúčových rečníkov/diskutérov na danú tému; príprava a tlač pozvánky a prípadných materiálov a občerstvenie počas celého workshopu.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 10.10.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.
 
RRA Senec-Pezinok

 

3. projektové stretnutie partnerov projektu EP4A v Bratislave - 20. septembra 2017

V dňoch 18. a 19. 9. 2017  sa v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok (RRA SP) konalo projektové stretnutie partnerov projektu „Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships“ (EP4A). Partneri z Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska zhodnotili prvú polovicu implementácie projektu a naplánovali ďalšie kroky.

 viac informácií ...

Európsky týždeň mobility - 5. septembra 2017

Európsky týždeň mobility

Mesto Senec podporuje udržateľnú mestskú mobilitu zapojením sa do kampane  Európsky týždeň mobility.

Motto kampane 2017 je: „Zdieľanie vás dostane ďalej!“ a témou ročníka 2017 je „čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.

Mesto Senec sa do kampane zapojí organizovaním viacerých aktivít 22. septembra 2017,
ktorý je známy súčasne aj ako Medzinárodný deň bez áut.

Cieľom kampane je obmedziť používanie osobných áut, propagovať výhody ekologických spôsobov dopravy a upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy na životné prostredie i ľudské zdravie.

Pozývame Vás  na akciu organizovanú v piatok 22. septembra 2017 od 14,00 do 18,00 hodiny  na Lichnerovej ulici, v Senci.

Dozviete sa zaujímavé informácie týkajúce sa elektromobility a budete môcť otestovať rôzne ekologické dopravné prostriedky na elektrický pohon ako elektroskútre, elektrobicykle, elektrokolobežky a pod.. Predstavený bude aj študentský projekt elektromobilu e-vozidlo EDISON, ktoré bolo vyvinuté tímom profesorov, študentov a doktorandov Žilinskej Univerzity. Akcie sa zúčastní aj spoločnosť Zeroemission, ktorá bude prezentovať nabíjacie stanice vhodné nielen pre spoločnosti ale aj do domácností. V našom meste budú v rámci medzinárodného projektu eGUTS v roku 2018 nainštalované a testované elektrické nabíjacie stanice, ktoré prispejú k rozvoju elektromobility v našom regióne.

Pridajte sa k nám, nechajte 22. septembra auto doma a príďte sa dozvedieť viac.

 viac informácií ...

Praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp - 21. augusta 2017

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) zorganizovala  dňa 17. 8. 2017 vo svojich priestoroch praktickú prezentáciu výstupov projektu EcoSystemApp: Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu. 

 viac informácií ...

EP4A: Príručka dobrej praxe v oblasti vzdelávania u zamestnávateľa dokončená - 9. augusta 2017

Príručka dobrej praxe pokrýva prípady zo štyroch partnerských krajín (Chorvátsko, Srbsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo) a vybraných členských štátov EÚ (Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Írsko, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko). Prípady boli vybrané a popísané partnermi projektu EP4A. 

 viac informácií ...

Dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov - 8. augusta 2017

Štát plánuje poskytovať občanom dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov.
 
- Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov.
- Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur.
- Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.
 
Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.
 
Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.
 
Cieľom opatrenia je aj zvýšenie domáceho spracovania a využitia surového dreva na Slovensku a s tým súvisiacej podpory zamestnanosti v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta.

 

Rezidenčný pobyt pre 50 umelcov vo Viedni a Salzburgu - 7. augusta 2017

Rakúska federálna kancelária v spolupráci s KulturKontakt Rakúsko (KulturKontakt Austria) umožní 50 umelcom v roku 2018 rezidenčný pobyt vo Viedni a Salzburgu. Ak ste vizuálny umelec, umelecký fotograf, skladateľ, spisovateľ, literárni prekladateľ, umelecký a kultúrny pedagóg, alebo sa zaoberáte umeleckou tvorbou z oblasti videa a médií, pozrite si výzvu na predloženie žiadostí! >>>Termín podania prihlášky: 18. september 2017<<<

 viac informácií ...

Pozvánka na prezentáciu výsledkov projektu EcoSystemApp 17.8.2017 - 2. augusta 2017

Pozývame Vás na podujatie s názvom "Systémový prístup k podnikateľskému vzdelávaniu – praktická prezentácia výstupov projektu EcoSystemApp", ktoré sa uskutoční 17. augusta 2017; 10:00 – 12:30 v priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok na Pražskej 27, 811 01 Bratislava. Pozvánka a program podujatia sa zobrazia po kliknutí na link  "viac informácií" pod týmto textom.

 viac informácií ...

EP4A Súhrnná správa o stave odborného vzdelávania a prípravy bola dokončená - 30. júna 2017

V nadväznosti na zverejňovanie správ o stave v jednotlivých krajinách projektu, ako aj správ z analýz potrieb, bola zverejnená aj súhrnná správa pre Chorvátsko, Spojené kráľovstvo, Slovensko a Srbsko.

 

 viac informácií ...

EcoSystemApp - Joint Staff Training - 19. júna 2017

V dňoch 12.-16.júna 2017 sa uskutočnili, tzv. JointStaffTraining školenie, realizované v rámci projektu EcoSystemApp (podporený cez program Erasmus+), ktorý je zameraný na podporu vzdelávania, najmä on-line formou  v oblasti podnikania.

 viac informácií ...

Keramické trhy 2017 - 25. mája 2017

Tradičné podujatie - Keramické trhy 2017 sa už 14 krát uskutočnia v Pezinku v dňoch 9. - 11.júna 2017.

 viac informácií ...

Verejná súťaž na poskytnutie konzultačných služieb pre švédskeho projektového partnera - 2. mája 2017

V našom projekte GreenScreen vyhlasuje náš švédsky partner - obec Ystad - verejnú súťaž na poskytnutie konzultačných služieb v oblasti podpory zapájania cieľových skupín. Výzva je otvorená do 18.5.2017. Viac informácií nájdete v priložených špecifikáciach (v anglickom jazyku). Ak by ste mali záujem sa do súťaže zapojiť, prípadne viete o niekom, kto by sa mohol chcieť zapojiť, kontakty na zadávateľa sú v priloženom dokumente.

 viac informácií ...

INFOSEMINÁR k eurofondovej výzve pre MNO - 26. apríla 2017

V súvislosti s pripravovaným vyhlásením výziev z operačného programu Efektívna verejná sprava určených pre mimovládne neziskové organizácie, vás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pozýva na sériu informačných seminárov, ktorá sa uskutoční od 10. do 30. mája 2017 vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Výzvy podporia aktivity MNO:
- v oblasti tvorby lepších verejných politík od národnej až po miestnu úroveň,
- pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou,
- pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách,
- pri zapájaní partnerov a verejnosti do tvorby a napĺňania verejných politík.

Informačné semináre organizujú s cieľom priblížiť vám podmienky a nastavenia výziev a diskutovať s Vami o Vašich zámeroch a nápadoch a možnostiach ich financovania z týchto výziev.
Semináre organizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre občiansku spoločnosť v spolupráci s riadiacim orgánom operačného programu Efektívna verejná sprava, Ministerstvom vnútra SR (http://www.minv.sk/?opevs) a s krajskými Informačno-poradenskými centrami.

Podrobnejšie informácie o termínoch a miestach konania seminárov nájdete v priloženej pozvánke a v programe. Prihlásiť sa môžete pomocou elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru. Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí.

 

Newsletter č. 2 projektu Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie - 25. apríla 2017

Dávame Vám do pozornosti v poradí druhé číslo newslettra, v ktorom nájdete aktuálne informácie o implementácii zaujímavého medzinárodného projektu ,,Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre duálne vzdelávanie", realizovaného cez program ERASMUS+.

 viac informácií ...

Katalóg adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy navrhuje účinné riešenia pre samosprávy - 19. apríla 2017

Zúčastnili sme sa Verejnej prezentácie Katalógu adaptačných opatrení obcí a miest BSK na zmeny klímy, ktorá sa konala dňa 12. apríla 2017 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Medzi účastníkmi boli zastúpení starostovia i poslanci samospráv z územia BSK, ale aj odborníci či zástupcovia širšej verejnosti.

 viac informácií ...

Konferencia ,,Potrebujeme silné regióny?“ priniesla zaujímavé informácie i závery - 10. apríla 2017

Po úvodnej registrácii, ktorej formulár bol k dispozícii širokej verejnosti na webovej stránke organizátora – Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), sa táto konferencia uskutočnila dňa 7. apríla 2017 v hoteli Radisson Blue Carlton na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

 viac informácií ...

Študijná návšteva zástupcov moldavského parlamentu v NR SR - 6. apríla 2017

V dňoch 4. až 6. apríla 2017 Národnú radu Slovenskej republiky navštívila delegácia zástupcov moldavského parlamentu v rámci slovenskej rozvojovej pomoci CETIR (Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok.

 viac informácií ...

Študijná cesta na tému duálneho vzdelávania - 5. apríla 2017

RRA Senec-Pezinok je partnerom medzinárodného projektu "EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu", v rámci ktorého vyslali zástupcov Slovenskej živnostenskej komory a Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na štúdijnú cestu do Londýna.  Študijný cesta sa uskutočnila koncom marca 2017 a účatníci sa v rámci nej oboznámili s fungovaním duálneho vzdelávania vo Veľkej Británii.

 viac informácií ...

Študijná návšteva TAIEX odborníkov na stredné a vysoké školstvo zo severného Cypru - 4. apríla 2017

V dňoch 27. až 31. marca 2017 sa na Slovensku uskutočnila študijná návšteva expertov z inštitúcií zodpovedných za stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie zo severnej časti Cypru. Táto študijná návšteva, podporená inštitúciou Európskej komisie - TAIEX a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec-Pezinok,  bola zameraná na uznávanie odborných kvalifikácií na akademické a profesijné účely.

 viac informácií ...

GreenScreen: Nový projekt o “zelených” postupoch v audiovizuálnom priemysle - 3. apríla 2017

K 1. januáru 2017 bola oficiálne spustená nadregionálna iniciatíva spájajúca regióny z 8 krajín s cieľom prispieť k znižovaniu uhlíkovej stopy zlepšovaním regionálnych politík dotýkajúcich sa  audiovizuálneho priemyslu a “ozeleňovaním” filmových a televíznych produkcií.

 viac informácií ...

Grant Nadácie Poštovej banky podporí ľudovú kultúru a folklór - 27. marca 2017

Nápad pre folklór je nový grantový program Nadácie Poštovej banky, zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. To jasne preukazuje úprimný záujem nadácie o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho pôsobiska a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.

 viac informácií ...

Verejná prezentácia Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK - 27. marca 2017

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej ako ,,BSK“) pripravuje verejnú prezentáciu Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Táto udalosť sa uskutoční v stredu 12. apríla 2017 od 9:00 do 12:00 v rokovacej sále Úradu BSK (Sabinovská 16, Bratislava).

 viac informácií ...

III. diskusné fórum - ,,Potrebujeme silné regióny?" - 26. marca 2017

Radi by sme samosprávam, organizáciám či inštitúciam, zanieteným odborníkom, nadšencom a regionalistom, avšak predovšetkým verejnosti v regióne sprostredkovali nasledovnú pozvánku. Jedná sa o tretie diskusné fórum z dielne Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), tentoraz na aktuálnu tému ,,Potrebujeme silné regióny?“.

 viac informácií ...

Vyhlásenie súťaže Dedina roka 2017 - 22. marca 2017

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2017. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce do súťaže Dedina roka 2017 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny http://www.obnovadediny.sk/. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. Internetové hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 15. mája do 31. júla 2017 na webovej stránke http://www.e-obce.sk/.

 

Študijná návšteva slovenských odborníkov na zamestnanosť a sociálne otázky v Gruzínsku - 20. marca 2017

V dňoch 13. až  17. marca 2017 sa v Gruzínsku uskutočnila študijná návšteva expertov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Táto študijná návšteva bola pokračovaním predchádzajúcej, zorganizovanej v dňoch 2. – 7. októbra 2016, kedy na Slovensko prišli experti z Gruzínska.

 viac informácií ...

Vyhodnotenie prieskumu názorov podnikateľov a fokusová skupina v rámci projektu EP4A - 17. marca 2017

Dňa 1.4.2017 bude už druhý rok účinný zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahuje legislatívu duálneho vzdelávania. Prax ukázala, že dnešné nastavenie systému výučby praktickej časti štúdia u zamestnávateľa nie je žiaduce až v takej očakávanej miere u živnostníkov, menších podnikov a malých a stredných podnikateľov. 
V tejto súvislosti usporiadala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu Zapojte sa so EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu prieskum, ktorého vyhodnotenie sa konalo 14.3.2017 v Bratislave v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou, ktorá je aktívne zapojená do implementácie prvkov duálneho vzdelávania stredného odborného školstva v Slovenskej republike. Vyhodnotenie bolo spojené s tzv. fokusovou skupinou, kde sa zainteresované strany vyjadrovali k výsledkom prieskumu a prispievali vlastnými názormi a odporúčaniami do budúcnosti.
 

 viac informácií ...

Projekt na vybudovanie časti vodovodu pitnej vody v Moldavsku - 13. marca 2017

Dňa 10.marca 2017 sa uskutočnila úvodná konferencia projektu na vybudovanie časti vodovodu na pitnú vodu k obci Bardar, región Ialoveni, Moldavsko.

Úvodnú konferenciu slávnostne otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky v Moldavsku, jeho excelencia Robert Kirnág, spolu s generálnym riaditeľom Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci, pánom Michalom Mlynárom a predstaviteľmi za moldavskú stranu pánom Anatolie Dimitrom, predsedom okresu Ialoveni, pánom Eduardom Ungureanom, riaditeľom Odboru rozvoja vzťahov s regionálnymi inštitúciami a pánom Viorelom Jardan, riaditeľom Regionálnej rozvojovej agentúry Stred.  Hlavným partnerom projektu je Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá získala na tento projekt spolufinancovanie cez program Slovak Aid.

 viac informácií ...

Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy - 8. marca 2017

Vážený podnikateľ,
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pre Vás v roku 2017 pripravila sériu kooperačných a vzdelávacích podujatí na podporu exportu pod názvom SARIO Business Link, ktorú otvára 22. marca 2017 odborný seminár Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy, ako oficiálne sprievodné podujatie veľtrhu CONECO Racioenergia 2017, ktoré sa uskutoční v priestoroch výstaviska EXPO INCHEBA Bratislava v Programovom centre Haly B1.
Odborný seminár  SARIO Business Link - Podpora podnikateľských subjektov - aktuálne projekty a výzvy ponúkne:
- praktické informácie o možnostiach zapojenia sa do najnovších aktuálnych výziev Operačných programov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, napr. na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
- možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci z rôznych oblasti stavebníctva, energetiky, vodného či odpadového hospodárstva prostredníctvom programov Slovak Aid
- diskusiu a networking s prednášajúcimi
Dátum : streda, 22. marec 2017
Miesto : Incheba Expo, Bratislava, Hala B1, Programové centrum B1 (mapa)
Cena : vstup na konferenciu na základe registrácie, vstup na veľtrh si návštevník rieši individuálne
Kontakt : Naďa Hladká, Mobil: +421 910 828 227, Email: hladka@sario.sk

 

Tri nové výzvy Poľnohospodárskej platobnej agentúry - 8. marca 2017

Dnešným dňom vám prinášame prehľad troch výziev, ktoré boli vyhlásené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Slovenskej republiky. Prehľad zachytáva všetky potrebné údaje a informácie o konkrétnych výzvach, vrátane odkazov na ďalšie potrebné dokumenty či prílohy.

 viac informácií ...

Quo vadis regionálna výchova? - 6. marca 2017

V posledných rokoch sa medzi výučbovými predmetmi základných i stredných škôl čoraz viac a v intenzívnejšom meradle začala objavovať ,,regionálna výchova“. Svojej realizácie sa dočkala aj v našom spádovom území - minimálne v obci Šenkvice a meste Senec.

 viac informácií ...

Spustil sa projekt eGUTS, zameraný na e-mobilitu - 3. marca 2017

Prvý a druhý marcový deň sa konala úvodná konferencia k projektu eGUTS (Eletric, Electronic and Green Urban Transport Systems), ktorý je realizovaný cez program Interreg Danube Transnational Programme. Zapojených je 22 partnerov z 9 krajín (Rumunsko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Čierna Hora) a realizácia je naplánovaná na 30 mesiacov.

 viac informácií ...

Harmonogram výziev na rok 2017 - Education, Youth, Sport and Culture - 3. marca 2017

V anglickom jazyku prinášame konečné termíny a aj webové odkazy na podávanie žiadostí o projekty v konkrétnych programoch. Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám rozbalí PDF dokument s celkom 14 novými výzvami, ktorých termíny sú v rámci celého kalendárneho roka 2017.

 viac informácií ...

Newsletter on twinning project Undeclared work in Croatia - 1. marca 2017

Dear colleagues who are working on current challenges of gray economy and undeclared work, please find the first addition of our Newsletter - EU-funded Twinning Project on Undeclared Work we are implementing in Croatia together with our German colleagues. Enjoy reading!

 viac informácií ...

Digital Festival 2017 in Brussels - 1. marca 2017

The Digital Festival returns to Brussels as a celebration of tech, ideas and innovation, animated via talks, workshops, debates and performance.
The emphasis of this edition will be on the power of digital and technology to change lives and transform how we interact with our world, as well as how humans can shape technology.
The Digital Festival is where independent talent, tech startups and industry leaders meet policymakers, press and the world. Join us to take your seat to the future.

Last year over 1200 attended the Festival - book your place today! Registration is free.

 

Kultúra a životné prostredie - 3 nové výzvy na podávanie žiadostí o NFP - 28. februára 2017

Na našom webe vám prinášame prehľad troch nových výziev! Jednu z nich vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme svoj dom – týka sa modernizácie a kompletnej rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Zvyšné dve vyhlásil operačný program Kvalita životného prostredia v tematike protipovodňovej ochrany.

Kliknite na ,,Viac informácií", aby sa vám zobrazil už konkrétny PDF dokument.

 viac informácií ...

Na zamyslenie pre slovenských odborníkov v oblasti regionálneho rozvoja - 27. februára 2017

V Bratislave sa dňa 22. februára 2017 konal seminár venovaný súčasným výzvam a inováciám v oblasti regionálneho rozvoja. 
Seminár zorganizoval Úrad vlády SR zastúpený pánom Antonom Marcinčinom, splnomocnencom vlády SR pre podporu zaostávajúcich regiónov, v úzkej spolupráci s expertmi OECD.
Hlavnými témami tohto veľmi zaujímavého podujatia bolo predstavenie nielen aktuálnych výziev, ale aj ich previazanie s problematikou inovácií v regionálnom rozvoji.

 viac informácií ...

The Current challenges and inovation in regional development - 24. februára 2017

On 22 February 2017 a seminar devoted to the current challenges and innovation in regional development was held in Bratislava.The seminar was organised by the Slovak Office of the Government represented by Mr. Anton Marcinčin, Plenipotentiary of the Government for the Support of the Lagging Regions and his team in close cooperation with OECD experts.

 viac informácií ...

Výzva na zaslanie cenovej ponuky - facilitácia rokovania zameraná na duálne vzdelávanie - 20. februára 2017

Predmet výzvy: zabezpečenie facilitácie rokovania  - FocusGroup Meetingu. Téma rokovania je o účňovstve a zapojení malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania. Aktivita je realizovaná v rámci medzinárodného projektu „EP4A“, ktorý je schválený cez program ERASMUS+.  

Focus Group sa má uskutočniť dňa 14.marca 2017, približne na 120 minút v poobedňajších hodinách.

Cenove ponuky nam pošlite buď elektronicky na email: info@rrasenec-pezinok.sk alebo
poštou na adresu: Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, Pražská 27, 811 04 Bratislava, najneskor do 3.3.2017

Nie sme platcami DPH. Cenu uvádzajte celkovú aj s DPH.
 
V pripade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky na čísle: 0910/927151.

 

Nové výzvy pre slovenskú verejnosť! - 20. februára 2017

Prinášame vám prehľad výziev, ktoré sú k dnešnému dňu stále aktuálne. Ich podmienky i termíny sú rôzne - tematické oblasti sa prevažne týkajú ľudských zdrojov (detí a mládeže), cezhraničnej spolupráce i životného prostredia (výzva k životnému prostrediu je tiež podmienená cezhraničnou spoluprácou). Po kliknutí na ,,Viac informácií" sa vám zobrazí príslušný PDF súbor.

 viac informácií ...

European Automotive Leaders Summit 2017 - 17. februára 2017

Dear business partner,
Are you interested to listen to inspiring keynote addresses from the automotive industry, be part of in-depth and thought-provoking debates on Supply Chain, Digitization, Smart Infrastructure, Future Freight Transportation, Connected Outbound and New Mobility?
Slovak Investment and Trade Development Agency is proud to be supporting the European Automotive Leaders' Summit 2017 which will be held in Vienna, on March 14 - 15, 2017. 
Since we work in promoting and supporting Slovak companies operating in the industry, we're supporting this unique event. Book your place for the European Summit Vienna using reference code 'SARIO' to get a fantastic 66% saving.
Enjoy the evening networking drinks reception (March 14th), summit and gala networking dinner (March 15th) with senior OEMs and industry specialists for only €495 per delegate (instead of €1495).
Date : March 14 - 15, 2017
Venue : Hotel Ritz Carlton, Vienna, Austria
Contact : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

European Automotive Leaders Summit 2017 - slovenská verzia - 17. februára 2017

Vážený obchodný partner,
máte záujem zúčastniť sa diskusií zameraných na riadenie dodávateľského reťazca, digitalizáciu, inteligentnú infraštruktúru, budúcu logistiku tovarov, novú mobilitu?
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) si vám dovoľuje dať do pozornosti podujatie European Automotive Leaders Summit 2017, ktoré sa bude konať 14. - 15. marca 2017 vo Viedni.
SARIO je jedným z podporujúcich partnerov tohoto podujatia, a preto v rámci propagácie a podpory slovenských spoločností v priemysle Vám prinášame zvýhodnenú možnosť zúčastniť sa tohto podujatia.
Registrujte sa na European Automotive Leaders Summit 2017 vo Viedni do 28. februára 2017 s použitím referenčného kódu 'SARIO' pri registrácii a získate zľavu z poplatku vo výške 66%. Vaše vstupné bude vo výške 495 EUR/jedného účastníka namiesto 1 495 EUR/jedného účastníka! Zľavový kód 'SARIO" je potrebné uviesť v poli Reference.
Podujatia sa zúčastnia atraktívni rečníci - vrcholoví manažéri pôsobiaci v oblasti automobilového priemyslu, ktorí predstavia aj svoje vízie a myšlienky o nových technológiách, architektúre a budúcnosti tohto sektora a navyše ponúka príjemný večer strávený na recepcii so zástupcami OEM (14. marca) a účasť na summite a gala večeri (15.marca) s odborníkmi z priemyslu.
Dátum : 14. - 15. marca 2017
Miesto : Hotel Ritz Carlton, Viedeň
Kontaktná osoba : Catherine Jackson, E: cat.jackson@three6zero.org

 

Pripravovaná výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom - 16. februára 2017

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje do konca februára 2017 vyhlásiť výzvu zameranú na rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla.
Výzva patrí k špecifickému cieľu 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa §5 ods. 1 zákona o tepelnej energetike (oprávnením na podnikanie na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) a majú predmet vykonávania hospodárskej činnosti v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri.
Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 130 000 000 EUR. Konkrétne podmienky výzvy budú známe v deň zverejnenia.

 

Laos — krajina neprebádaných obchodných príležitostí - 10. februára 2017

Ak máte záujem o podnikanie alebo obchodnú spoluprácu s Laosom, seminár Proexportnej akadémie SARIO s témou Laos - krajina neprebádaných obchodných príležitostí Vám poskytne užitočné informácie. Od roku 1997 je Laos členom  ASEAN, medzivládnej organizácie politickej, hospodárskej a kultúrnej kooperácie južno-ázijských krajín. Navyše v súčasnosti rozvíja väčšinu svojich sektorov, technológie a automatizáciu výroby.
V prípade vášho rozhodnutia podnikať v Laose je veľmi dôležité stanoviť na začiatku pri všetkých obchodných rokovaniach hierarchiu osôb zodpovedných za rozhodovanie, ktorá existuje v spoločnostiach alebo na ministerstvách. Rôzne predpisy a požiadavky sa líšia od priemyslu k priemyslu a ich pochopenie pred spustením podnikania Vám pomôže vyhnúť sa zbytočnému riziku a prekvapeniam.
Pán Bountong Bounthong, honorárny konzul Laosu v SR, je tou najpovolanejšou osobou, ktorá vám predstaví Laos, tamojšie investičné a obchodné príležitostí pre slovenské firmy, špecifiká krajiny, kultúrne rozdiely, odporúčania a skúsenosti s obchodovaním v tejto krajine.
Seminár a konzultácie sa uskutočnia v príjemnom prostredí Honorárneho konzulátu Laosu v Bratislave (priestory reštaurácie Tokyo, Strakova 2, 811 01 Bratislava) dňa 16. februára 2017 (štvrtok) od 9:30 do 12:30 hod.

 

Aktivita v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu - 9. februára 2017

Kultúra predstavuje rozsiahly ekonomický prínos a cenný zdroj kreativity a inovácie. Podľa správy Európskeho parlamentu o politike EÚ v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) z júna 2016, KKP sa stal motorom hospodárskeho rastu, čo predstavuje 11,2% z celkového počtu súkromných podnikov a 7,5% z celkového počtu zamestnaných osôb. KKP predstavuje most spájajúci umenie, kultúru, obchod a technológie.
 
Pre vás, ktorí sa venujete KKP alebo plánujete byť aktívnymi v KKP, je určená táto informácia. Ponúkame vám jedinečnú možnosť sa zapojiť do aktivity, organizovanej v Bruseli "Maximising the Contribution of Culture towards Social and Economic Development".

Registračný formulár nájdete v závere informácie, ktorá sa vám zobrazí po kliknutí sem.

Po kliknutí na nižšie uvedenú kolónku ,,Viac informácií" sa vám zobrazí dokument so všetkými dôležitými informáciami a údajmi.

 viac informácií ...

Tbilisi new place for all of you who are looking for creativity - 9. februára 2017

For all of you who are engaged in creative industries or are planning to be engaged or are looking for a place that has all features of industrial design then you have to visit the newly renovated area of Fabrika area. You can find the co-working place, hotel, hostel, creative studios, Impact Hub and nice places (café, small restaurants) in one area.

 viac informácií ...

Úžasné Gruzínsko – krajina, ktorú musíte tento rok navštíviť! - 8. februára 2017

Podľa magazínu Forbes patrí Gruzínsko medzi 21 cenovo najprijateľnejších turistických destinácií na rok 2017. A my sa s týmto plne stotožňujeme. Nie preto, že sme to vyčítali z kníh alebo časopisov, ale preto, že sme to zažili priamo na mieste, spolu s našimi maďarskými a českými kolegami počas obdobia 18 mesiacov spoločnej implementácie twinningového projektu EÚ o verejných službách zamestnanosti!

 viac informácií ...

The last twinning Steering Committee meeting outlined key recommendations - 8. februára 2017

On 26 January 2017 the last (sixth) Steering Committee meeting took place in Tbilisi. One of the main outcomes of the discussion of the SC members was mutual agreement on the set of key recommendations towards project sustainability and further use and development of the results and achievements.

 viac informácií ...

Successful completion of the twinning project in Georgia opens new horizons for cooperation - 8. februára 2017

On 27 January 2017, the European Union together with the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, the Ministry of National Economy of Hungary, State Secretariat for Vocational Training and Labour Market, the Labour Office of the Czech Republic have completed the Twinning project for the capacity building for the Employment Support Services (ESS) in Georgia as part of the Social Service Agency (ESS) under the Ministry of Labour, Health and Social Affairs. The overall management was ensured by the Slovak Twinning Platform – Regional Development Agency Senec-Pezinok, Slovakia.

 viac informácií ...

Amazing Georgia – the country you must visit this year! - 8. februára 2017

Georgia is belonging to 21 Best Budget Travel Destinations For 2017 according to Forbes. And we can only agree with this and not because we read it in the books or magazines but we simply were present there with our Hungarian and Czech colleagues for 18 months, commonly implementing an EU-twinning project aimed at public employment services in Georgia!

 viac informácií ...

EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu - Prieskum názorov podnikateľov - 6. februára 2017

Vážení podnikatelia a živnostníci,

Dovoľujeme si vás osloviť v súvislosti s implementáciou prvkov duálneho vzdelávania na Slovensku s cieľom poskytnúť lepšiu podporu pre zapájanie sa podnikateľov a živnostníkov do vznikajúceho systému.

Informácie získané od Vás v tomto prieskume nám pomôžu identifikovať potreby MSP a ponúknuť lepšie služby na úrovni verejných podporných a združujúcich organizácií.

Online dotazník s 10 krátkymi otázkami nájdete tu

 

 viac informácií ...

Vypísanie 20. ročníka súťaže ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie" - 2. februára 2017

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 20. ročník súťaže ,,Progresívne, cenovo dostupné bývanie". Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby. Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2017.

Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2018. Vyhodnotenie 20. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2018.

Súťažné kategórie :
a. byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b. formy bývania odlišného štandardu
c. obnova bytového fondu.

Podľa súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby :
· na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
· na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.

Viac informácií vrátane potrebných dokumentov nájdete na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

Call for abstracts and sessions coordination - 1. februára 2017

From November 29 to December 3, 2017 at the Universidade Federal do Amazonas, Manaus (Brasil), will be held the VIth International Research Conference on Social and Solidarity Economy with as general theme "Social and Solidarity Economy, Sustainability and Innovation: facing former and new social issues".
Researchers interested in presenting a communication or in coordinating a session dedicated to a specific topic are invited to submit a proposal. They will have to submit a title proposal for a specific thematic session and/or an abstract of their communication (no more than 150 words) by 20 February.
Early March the program will be settled including the specific themes and sessions proposed by the organization and by the accepted researchers' proposals.
Simultaneously and until March 15 the call for abstracts remains open. By the end of March the organization will inform about abstract selection, namely if the abstract is accepted for oral presentation or in poster form.
Abstracts can be submitted in English, French, Portuguese or Spanish and should be sent to: abstracts.manaus.2017@gmail.com

 

Obzreli sme sa za rokom 2016 - Vianočné pastorále - 24. januára 2017

Pred vyše mesiacom sme sa zúčastnili autentického vianočného podujatia. To, že tradície sú radosťou a vždy milou príležitosťou nám na plnej čiare dokázali vystupujúci na šenkvických Vianočných pastoráloch – uskutočnili sa dňa 18. decembra 2016 o šestnástej hodine vo veľkej sále Kultúrneho a informačného strediska (KIS) Šenkvice.

 viac informácií ...

The New Service Model Handbook and the Training Handbook were published - 16. januára 2017

Regional Development Agency Senec–Pezinok together colleagues from Hungary and Czech Republic are completing the twinning project in Georgia focused on support to employment services in the country.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Školenie IPARD – Srbsko – odpovede na otázky - 16. januára 2017

V novembri 2016 realizovala RRA Senec-Pezinok spolu s PPA a MZVaEZ SR dvojdňové školenie pre slovenskú menšinu, aktívnu v oblasti pôdohospodárstva v srbskej Vojvodine – program IPARD.

Odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska, ktoré sa spomínajú v priloženom dokumente (po kliknutí na ,,Viac informácií") nájdete v príslušnom PDF dokumente.

 viac informácií ...

IPARD - odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska - 16. januára 2017

V nasledujúcom dokumente sú zverejnené odpovede zástupcu Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska na otázky, ktoré mu boli položené na dvojdňovom školení IPARD v Selenči (Vojvodina).

 viac informácií ...

Informačné semináre k výzve V základnej škole úspešnejší - 11. januára 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.

Termíny jednotlivých seminárov (vo viacerých mestách na celom Slovensku), spolu s príslušným programom, nájdete na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Aktivity agentúry na Ukrajine - twinningový projekt EÚ v oblasti energetiky - 22. decembra 2016

RRA Senec- Pezinok už rok pôsobí ako back-up office v rámci twinningového projektu EÚ „Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine“, ktorý implementuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a príjemcom je ukrajinský Národný regulačný orgán pre energetiku a verejné služby. Agentúra, ako jedna z inštitúcií poverených riadením twinningových projektov EÚ na Slovensku, poskytuje projektový a finančný manažment, administratívne a logistické zabezpečenie projektu a vykonáva celkový dohľad nad priebehom aktivít.

 viac informácií ...

Activities of the Agency in Ukraine - EU Twinning Project in energy sector - 22. decembra 2016

RDA Senec- Pezinok has been acting as a back-up office in the EU Twinning Project titled "Support of the national Energy and Utilities Regulatory Commission (NEURC) in the Process of Electricity Market Reform“ implemented by Regulatory Offcie for network Industries (SK) and the Ukrainian national regulatory office for energy and public utilities for one year. The Agency, as one of the EU twinning mandated bodies in Slovakia, provides project and financial managment, project administration and logistics, and performs overall monitoring of the course of actions.

 viac informácií ...

RRA Senec-Pezinok plánuje spoluprácu so Spoločným školským úradom (SŠÚ) v Šenkviciach - 20. decembra 2016

V nedávnom období sa verejnosť dozvedela informáciu, že dňom 1. decembra 2016 sa Spoločný školský úrad (SŠÚ), ktorý pôvodne pracoval v Častej, presídlil do Šenkvíc. Táto inštitúcia zastrešuje, organizuje a kontroluje činnosť väčšiny materských a základných škôl v okrese Pezinok. Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec-Pezinok má záujem spolupracovať so SŠÚ v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy, s dôrazom na regionálnu výchovu a kultúru.

 viac informácií ...

Mobilné aplikácie pre podnikateľov - 19. decembra 2016

Myslíte si, že by mali stredné, malé podniky a mikropodniky využívať na svoje podnikanie mobilné aplikácie? Tak čítajte viac.

 viac informácií ...

The Twinning Partnership Slovakia-Hungary-Czech Republic-Georgia is Catalyst for Employment Reforms - 17. decembra 2016

It is already a second year of cooperation between our countries in capacity building for employment support services in Georgia. Since July 2015, with the support of the Delegation of the EU in Tbilisi, all twinners involved in this highly strategic twinning project put extraordinary effort to pave the route for systemic reforms in the employment area in Georgia.

 viac informácií ...

Rok regionálnej výchovy na Základnej škole v Šenkviciach - 16. decembra 2016

V predošlom školskom roku bol na šenkvickej základnej škole otvorený v rámci záujmovej činnosti žiakov krúžok ,,Krížom-krážom naším krajom“. Dobré počiatočné zameranie krúžku potvrdila aj skutočnosť, že bol otvorený i v aktuálnom školskom roku. Krúžok pracuje sčasti v zmysle prierezovej témy, oficiálne známej pod pojmom ,,regionálna výchova“. Tento záujmový krúžok v spolupráci s vedením ZŠ Šenkvice realizuje Martin Lukáč, pracovník RRA Senec - Pezinok.

 viac informácií ...

Boli sme na slávnostnom predvianočnom vyhodnotení roku 2016 Krajskej zložky SŽK Bratislava - 16. decembra 2016

Vo štvrtok, 15 decembra 2016, sa v Pezinku - v priestoroch SOŠ, Komenského 27 - konalo slávnostné predvianočné vyhodnotenie roku 2016 Krajskej zložky SŽK. Prítomná bola aj Ing. Ľuba Pavlovová, MSc., riaditeľka RRA Senec - Pezinok.

 viac informácií ...

Sociálna ekonomika ako hnací motor pozitívnych zmien spoločnosti - 8. decembra 2016

Iniciatívy v sociálnej ekonomike, príklady dobrej praxe v sociálnom podnikaní, budovanie a chod sociálnych podnikov udržateľným spôsobom a takisto legislatívny rámec a finančné možnosti v rámci EÚ na podporu sociálnej ekonomiky – to boli kľúčové témy diskusií medzi účastníkmi medzinárodnej konferencie ,,Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč pri poskytovaní účinných odpovedí na súčasné zmeny spoločnosti v EÚ a vo svete”.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2016 v Bratislave, pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

 viac informácií ...

Regional Development Agency Senec – Pezinok continues to provide assistance to Georgia - 7. decembra 2016

During the last decade, RDA Senec-Pezinok with its vast international cooperation  became one of key players and the catalyst of transfer for experiences from transition period to countries of Western Balkans and Eastern Partnership.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec–Pezinok pokračuje v poskytovaní pomoci pre Gruzínsko - 3. decembra 2016

RRA Senec-Pezinok je aktívne účastná na rozsiahlej medzinárodnej spolupráci a počas poslednej dekády sa stala jedným z hlavných hráčov a hnacím motorom pre prenos slovenských transformačných skúseností do krajín Západného Balkánu a Východného partnerstva. Od roku 2015 Agentúra pôsobí aj v Gruzínsku kde spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom hospodárstva Maďarska a centrálnym Úradom práce Českej republiky pomáha pri zakladaní a budovaní kapacít verejnej služby zamestnanosti (Public Employment Service) Gruzínska v rámci EÚ - twinningového projektu „Budovanie kapacít pre podporu služieb zamestnanosti v Gruzínsku“.

 viac informácií ...

Social economy as an engine for positive societal changes - 3. decembra 2016

The social economy initiatives, good practices in social entrepreneurship, building up and running social enterprises in a sustainable manner as well legislative frameworks and financial possibilities within the EU to support social economy were the key topics discussed by participants at the international conference “Social Economy as a key player in providing effective answers to current societal challenges in the EU and the world”. The conference took place on 30 November – 1 December 2016 in Bratislava under the patronage of the Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, within Slovak Presidency.

Click on ,,Viac informácií" (PDF document) to receive more information about it!

 viac informácií ...

Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia môžu pomôcť efektívne riešiť hospodárenie s vodou - 1. decembra 2016

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Súťaž prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Do konca januára 2017 je potrebné zaslať vypracované súťažné zadania. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €.

 viac informácií ...

SARIO spustila sourcingovú aktivitu (Jaguar Land Rover) - 29. novembra 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spustila sourcingovú aktivitu s cieľom poskytnúť asistenciu spoločnosti Jaguar Land Rover (JLR) pri obstarávaní dodávateľov nevýrobného charakteru pre svoj nový závod v Nitre.
Pre účel sourcingu boli definované nasledujúce oblasti:
- montážne nástroje,  kvalita a nehnuteľnosti, diagnostické nástroje (meradlá, kalibračné nástroje, nástroje na jednosmerný prúd, ohrievače káblových zväzkov, rampy, zdvíhacie ramená)
- zariadenie priestorov v rôznych sekciách závodu (napríklad: nábytok, vozíky)
- správa priestorov a služby (napríklad: catering, upratovacie služby, odvoz odpadu, správa ciest)
- školenia, HR, vzdelávanie
- profesionálne služby

SARIO vyzýva spoločnosti, ktoré táto aktivita zaujala, aby sa zaregistrovali ako potenciálni dodávatelia pre Jaguar Land Rover. Spraviť tak môžu stiahnutím a vyplnením predlohy Supplier Introduction Template v anglickom jazyku a zaslaním profilu spoločnosti na emailovú adresu sourcing@sario.sk.
Upozornenie: Prosím majte na zreteli, že podanie žiadosti nemusí automaticky viesť k priamemu kontaktu s Purchasing tímom spoločnosti Jaguar Land Rover. Účastník potvrdzuje, že zaslaním údajov v registrácii súhlasí so spracovaním a zverejnením uvedených údajov v agentúre SARIO, ktorá nakladá so zverenými informáciami v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

RRA Senec-Pezinok pomáha pri budovaní kapacít slovenskej menšiny v Srbsku - 28. novembra 2016

V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa v obci Selenča (autonómny kraj Vojvodina) konalo prvé školenie pre konečných prijímateľov EÚ IPA II (Instrument for pre-accession) pomoci v rámci programu IPARD zameraného na rozvoj vidieka Srbska.

 viac informácií ...

Komisia ukázala, ako chce udržať start-upy v Európe - 24. novembra 2016

V balíku opatrení je návrh na zmenu konkurzného práva, zjednodušenie daňových pravidiel aj nový investičný fond. V Európe je nových inovačných podnikov dostatok, mnoho z nich však neprežije prvé kritické roky, alebo sa snaží presadiť v krajinách mimo EÚ, upozornili na včerajšej tlačovej konferencii podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen a komisárka pre vnútorný trh, priemysel podnikanie a MSP Elżbiet Bieńkowská. Nový balík opatrení predstavila Komisia po verejnej konzultácií s firmami, ktorá sa uskutočnila toto leto.

Začínajúcim firmám má pomôcť tzv. „celoeurópsky fond fondov rizikového kapitálu“, ktorý spustí Komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB), s celkovým objemom 1,6 miliardy eur, pričom väčšina prostriedkov pôjde zo súkromného kapitálu. Európska únia poskytne základné investície do maximálnej výšky 400 miliónov eur, zvyšok majú doplniť veľkí investori, akými sú napríklad penzijne fondy alebo štátne investičné fondy.

Vznik takéhoto fondu n