Komunikačný akčný plán Minimize

Ako správne komunikovať?

Komunikácia predstavuje kľúčovú úlohy vo všetkých oblastiach Regionálnej rozvojovej agentúry. Cieľom komunikačného akčného plánu RRA SP je informovať širokú verejnosť o programoch EÚ a investíciách prúdiacich do regiónu a zároveň zabezpečovať komunikáciu s potenciálnymi príjemcami pomoci o možnostiach, ktoré poskytujú štrukturálne fondy a iné fondy pre región.

Typ poskytovaných informácií:

 • strategické informácie (právne regulatívy relevantné pre samosprávne kraje z EÚ a celonárodného pohľadu),
 • strategické plány na regionálnej úrovni, dlhodobé plány regionálneho rozvoja, regionálne priority),
 • všeobecné informácie o programoch (témy, priority, opatrenia),
 • výzvy (smernice, manuály, harmonogram),
 • možnosti budovania partnerstiev v SR a zahraničí,
 • obchodne orientované informácie,
 • vplyv/výsledky projektov na regionálny rozvoj, progres, úspešné príklady z praxe,
 • informácie o aktuálnych potrebách konečných užívateľov pre riadiace orgány a BSK.

Používané komunikačné nástroje:

 • komunikácia tvárou v tvár, poradenstvo,
 • písané nástroje: newsletter, výročná správa, brožúry, letáky, listy/korešpondencia, dotazníky, atď.,
 • elektronické nástroje: web stránka, e-maily, elektronický newsletter, virtuálna knižnica, diskusné fórum, CD-Rom, video,
 • akcie: semináre, informačné trhy, dni otvorených dverí, workshopy, konferencie, festivaly, aktivity susedstva, otváracie semináre, atď.,
 • tlač: noviny, rádio, TV (národné, regionálne), interview s novinármi, tlačové konferencie, press-tour, atď.,
 • začlenenie sa do aktivít ostatných (BSK, ostatné RRA, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja),
 • komunikačná pracovná skupina (zabezpečuje priamu pravidelnú komunikáciu, transparentnosť informácií a spätnú väzbu v úzkej spolupráci s Monitorovacím Výborom. Skupina je zložená zo zástupcov RRA, BSK a MVRR SR).

Cieľové skupiny:

 • Interné cieľové skupiny:
  • Integrovaná sieť RRA,
  • Bratislavský samosprávny kraj,
  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a ostatné ministerstvá,
  • Európska Komisia.
 • Externé cieľové skupiny:
  • verejný sektor: obce, mikroregióny, združenia miest a obcí, verejné inštitúcie (školy, univerzity, vzdelávacie organizácie atď.), štátne inštitúcie (úrady práce, krajské školské úrady, atď.),
  • súkromný sektor: obchodné spoločnosti/malé a stredné podniky, združenia podnikov/podnikateľov (obchodné komory, podnikateľské kluby, živnostenské komory, živnostníci), sociálni partneri,
  • neziskový sektor: BIC, RPIC, regionálne rozvojové organizácie, nadácie, občianske združenia a lokálne komunity,
  • koneční prijímatelia pomoci fondov EÚ,
  • medzinárodné organizácie a inštitúcie,
  • široká verejnosť.

  
spacer
dummy