Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Výzva Dátum uzávierky Program Oblasť Oprávnení žiadatelia Oprávnené územie
detail Výzva na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk 1. 3. 2022 Integrovaný regionálny operačný program Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzvy na podporu kultúry, mládeže, športu a životného prostredia v BSK 17. 1. 2022 Bratislavská regionálna dotačná schéma Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva na budovanie nových/zvyšovanie existujúcich kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji 31. 3. 2022 Dotácia v oblasti podpory regionálneho rozvoja Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Dotácia MDV SR na výstavbu alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry 31. 12. 2021 Dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR Doprava Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva na riešenie projektov výskumu a vývoja 11. 11. 2021 Agentúra na podporu výskumu a vývoja Výskum a vývoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Dotácia z Envirofondu na rok 2022 31. 10. 2021 Environmentálny fond Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail VÝZVA NA PODPORU UDRŽATEĽNOSTI A ODOLNOSTI KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ 11. 11. 2021 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná výstavba verejných vodovodov 15. 9. 2021 Operačný program Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Fond SK-NIC: výzva na Malé projekty 15. 7. 2021 Fond SK-NIC v spolupráci s Nadáciou Pontis a MIRI SR Informatizácia spoločnosti Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Digitálny svet pre každého 15. 6. 2021 grantového programu Digitálny svet pre každého Informatizácia spoločnosti Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Nezáväzná online výzva na predkladanie projektových zámerov 30. 4. 2021 Fond na spravodlivú transformáciu Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Ostatné
detail Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 15. 4. 2021 Dotácia MIRRI Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Fond na podporu umenia - Literatúra 22. 2. 2021 Fond na podporu umenia Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma 31. 1. 2021 Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Kooperatíva poisťovňa, a.s. Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 15. 2. 2021 Dotácia Ministerstva spravodlivosti SR Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný sektor Celé územie SR
detail Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 1. 3. 2021 Fond na podporu športu Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Fond SK-NIC malé projekty 15. 10. 2020 Informatizácia spoločnosti Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 5. 11. 2020 Integrovaný regionálny operačný program Doprava Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Kreatívna Európa: výzva „Mediálna gramotnosť pre všetkých (2000)“ 30. 9. 2020 Kreatívna Európa Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 30. 6. 2020 PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov 30. 6. 2020 PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail VÝZVA SCHÉMY MALÝCH GRANTOV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY NA ŠKOLÁCH (CLIMAEDU) PROGRAM SK-KLÍMA 28. 2. 2020 SK-KLÍMA Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie 31. 10. 2019 Dotácia Inštitútu dopravnej politiky Doprava Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora formou dotácie cez Environmentálny fond 31. 10. 2019 Environmentálny fond Životné prostredie Verejný sektor Územie SR okrem BSK
detail Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre 31. 12. 2019 Zlepšený prístup k súčasnému umeniu, Granty EHP 2014 - 2021 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a spolupráca v kultúre 19. 11. 2019 Granty EHP 2014 - 2021 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Operačný program Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný sektor Ostatné
detail Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík Operačný program Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky 13. 5. 2019 Dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Informatizácia spoločnosti Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite 13. 5. 2019 Informatizácia spoločnosti Verejný sektor Celé územie SR
detail SPPravmeTo 9. 5. 2019 Grantový program Nadácie SPP Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Reštrukturalizácia vinohradov pre vinársky rok 2019/2020 15. 5. 2019 Program rozvoja vidieka SR Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Rozvoj odborného vzdelávania pre znevýhodnené skupiny v Afrike a Ázii 15. 2. 2019 Vzdelávanie Súkromný sektor Ostatné
detail Posuňte svoj biznis vpred vďaka kreatívnym voucherom! Výskum a inovácie Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora opatrovateľskej služby Ľudské zdroje Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Prechod sociálnych služieb a opatrení sociálnej ochrany detí a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú 20. 12. 2018 IROP Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole Ľudské zdroje Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov v BSK Výskum a inovácie Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva na prihlásenie malých komunitných projektov od BSK 2. 7. 2018 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 5. 3. 2018 Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zelené oázy 2018 11. 12. 2017 Grantovy program Zelené oázy Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Dotácie 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov Energetika Súkromný sektor Celé územie SR
detail Rezidenčný pobyt pre 50 umelcov vo Viedni a Salzburgu 18. 9. 2017 KulturKontakt Rakúsko (KulturKontakt Austria) Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zlepšenie hospodárnosti rodinného domu 31. 10. 2017 Zatepluj Energetika Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zelené vzdelávanie 10. 10. 2017 Nadácia Volkswagen Slovakia Cestovný ruch Verejný sektor Celé územie SR
detail Gesto pre mesto - šport 15. 8. 2017 Grantový program Raiffeisen banky Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Budúcnosť aj s autizmom 13. 9. 2017 Nadácia Volkswagen Slovakia Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Operačný program Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Rozprúdime regióny 21. 6. 2017 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017 12. 6. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Technika hrou do základných škôl 20. 8. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Nemčina do materských škôl 31. 7. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Vy rozhodujete, my pomáhame 26. 6. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Menu pre zmenu Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Štartuje podávanie žiadostí o udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny 15. 6. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2017 27. 5. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017 3. 6. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2017 2. 6. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne) 19. 5. 2017 Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji v pilotnom - zjednodušenom režime OP Výskum a inovácie Regióny a ich rozvoj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Zdravie na tanieri 2017 19. 5. 2017 Vzdelávanie Verejný sektor Celé územie SR
detail Grantový program ,,Spojme sa pre dobrú vec" v roku 2017 22. 5. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ,,Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017" 26. 5. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality 8. 5. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva - Náučné chodníky 5. 5. 2017 Vzdelávanie Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva č. 6/2017 (Fond na podporu umenia) 3. 4. 2017 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail 18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov 15. 5. 2017 OP Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail 17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Zabezpečenie spojitosti vodných tokov 30. 4. 2017 OP Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Obnovme svoj dom - podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy 18. 4. 2017 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity 28. 2. 2017 Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Podpora udržateľných dopravných riešení 28. 2. 2017 Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu 28. 2. 2017 Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Posilnenie inštitucionálnej spolupráce s Rakúskom 28. 2. 2017 Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 15. 3. 2017 Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí 22. 9. 2017 OP Ľudské zdroje Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí OP Ľudské zdroje Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní 28. 2. 2017 IROP Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva č. 5/2017 (Fond na podporu umenia) 15. 3. 2017 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí - Európsky rámec pre mobilitu učňov. Rozvíjanie európskeho občianstva a zručností prostredníctvom začleňovania sa na trh 29. 3. 2017 Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný aj Súkromný sektor
detail Výzva na predkladanie žiadostí - Európsky zbor solidarity - zapojenie jednotlivcov 17. 3. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Ostatné
detail Výzva na prekladanie žiadostí - Integrácia na pracovný trh pre krajiny tretieho sveta 30. 3. 2017 Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný sektor Ostatné
detail Podpora aktivít zameraných na filmové vzdelávanie 2. 3. 2017 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Kompenzácia za rok 2016 - Výzva na predloženie žiadosti 28. 4. 2017 Životné prostredie Súkromný sektor Celé územie SR
detail Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB) 10. 2. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií 28. 2. 2017 IROP Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 28. 2. 2017 IROP Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OP Ľudské zdroje Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia (Raiffeisen banka) 15. 2. 2017 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/04 - Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03 - Podpora udržateľných dopravných riešení Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02 - Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí 31. 1. 2017 Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov OP Efektívna verejná správa Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo - Časť 2 17. 1. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor
detail KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo - Časť 1 17. 1. 2017 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Šport a mládež 11. 1. 2017 BRDS Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Rozvoj vidieka 11. 1. 2017 BRDS Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Turizmus 22. 12. 2016 BRDS Cestovný ruch Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Kultúra 22. 12. 2016 BRDS Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl 10. 1. 2017 IROP Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzvy Ministerstva kultúry SR na rok 2017 19. 12. 2016 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva v rámci podpory na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 2. 12. 2016 Regióny a ich rozvoj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zelené oázy 2017 12. 12. 2016 Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva za 50 miliónov eur pre kultúrny a kreatívny priemysel 28. 2. 2017 IROP Kultúra Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva č. 1/2017 Fondu na podporu umenia 3. 11. 2016 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu IROP Doprava Verejný sektor Ostatné
detail Erasmus+ - Výzva 2016 4. 10. 2016 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP Doprava Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail 80 000 eur pre komunity, kde to žije 30. 9. 2016 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií 12. 9. 2016 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko (Činnosť PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti) 31. 10. 2016 Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko (Činnosť PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility) Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Interreg V - A Slovenská republika - Maďarsko (Činnosť PO1 - Príroda a kultúra) 31. 10. 2016 Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Zverejnenie usmernenia č. 1 pre žiadateľov - Program obnovy dediny 2017 31. 10. 2016 Program obnovy dediny (POD) 2017 Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie Environmentálneho fondu pre rok 2016 (Činnosť C4) 1. 8. 2016 Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR Výskum a inovácie Výskum a vývoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK Výskum a inovácie Výskum a vývoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite 14. 7. 2016 Zdravotníctvo Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku IZS 14. 7. 2016 Zdravotníctvo Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany 14. 7. 2016 Zdravotníctvo Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Bratislavská regionálna dotačná schéma otvorila výzvu pre samosprávy 25. 5. 2016 Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu 6. 7. 2016 Energetika Súkromný sektor Celé územie SR
detail 13. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina 15. 9. 2016 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva č. 12/2016 Fondu na podporu umenia 23. 5. 2016 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva č. 11/2016 Fondu na podporu umenia 16. 5. 2016 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017 30. 4. 2016 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Program spolupráce Interreg Europe 2014 - 2020 13. 5. 2016 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania 31. 3. 2016 Vzdelávanie Verejný sektor Celé územie SR
detail Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016 10. 5. 2016 Zdravotníctvo Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča 30. 4. 2016 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Otvorená grantová schéma pre Nádej 2016 31. 3. 2016 Zdravotníctvo Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov 22. 3. 2016 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail O dotáciu na rekonštrukciu telocvične môžu žiadať aj školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad 11. 3. 2016 Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu 11. 3. 2016 Cestovný ruch Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične 4. 3. 2016 Vzdelávanie Verejný sektor Celé územie SR
detail Prvá grantová výzva Dunajského fondu 29. 2. 2016 Životné prostredie Súkromný sektor Ostatné
detail Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 30. 9. 2016 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2016 1. 2. 2016 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia 29. 2. 2016 Kvalita životného prostredia Životné prostredie Súkromný sektor Celé územie SR
detail Prístup na trh - výzva 28. 1. 2016 MEDIA Kultúra Verejný aj Súkromný sektor
detail Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016 14. 1. 2016 Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva Fondu na podporu umenia Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Kultúra národnostných menšín 2016 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zelená domácnostiam - SIEA otvorila druhú prípravnú fázu Energetika Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu 8. 1. 2016 Zamestnanosť a sociálna inklúzia Súkromný sektor Celé územie SR
detail Grantová výzva ,,Môžu ryby lietať?" 30. 11. 2015 Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora filmových festivalov 17. 12. 2015 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zachovanie kultúrnych hodnôt (Raiffeisen banka) 30. 11. 2015 Podpora komunít (Raiffeisen banka) Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva Nadácie COOP Jednota: Nech sa nám netúlajú (XII. ročník) 29. 2. 2016 Nech sa nám netúlajú Deti a mládež Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Zelená dedina 30. 10. 2015 Program obnovy dediny - dotácie z Environmentálneho fondu 2016 Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Na zateplenie domu môžu ľudia získať až 6 500 eur Druhý sociálny balíček Energetika Súkromný sektor Celé územie SR
detail Vidiecky cestovný ruch - turizmus a agroturizmus 21. 9. 2015 Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Nadácia VÚB rozdelí 80 000 eur pre aktívne komunity 30. 9. 2015 Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Grant "Viac umenia" 30. 9. 2015 Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Grantový program "Kvalita vzdelávania" 20. 10. 2015 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko -Slovensko 15. 10. 2015 Vzdelávanie Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 2. 10. 2015 Program rozvoja vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov 8. 1. 2016 Program rozvoja vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 2. 10. 2015 Program rozvoja vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov 29. 9. 2015 Program rozvoj vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 2. 10. 2015 Program rozvoja vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 30. 10. 2015 Program rozvoja vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva na zefektívnenie manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy Operačný program Kvalita životného prostredia Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail SIEA predstavuje projekt Zelená domácnostiam Energetika Súkromný sektor Celé územie SR
detail Academia Istropolitana Nova (AINova) opäť hľadá dobre obnovenú tradičnú architektúru Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Obce a mestá môžu získať bezplatne energetický audit budovy Ekoobec Energetika Verejný sektor Celé územie SR
detail Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020 Programy pre mládež Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Kreatívna Európa: Podpora online distribúcie - Tuesday, August 04, 2015 Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vzdelávanie Verejný sektor Celé územie SR
detail Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 9. 10. 2015 Environmentálny fond Energetika Verejný sektor Celé územie SR
detail Podporiť opatrenia zamerané na prezentáciu súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti 14. 8. 2015 Nórsky finančný mechanizmus - Schéma malých grantov Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Tesco pomáha komunitám 15. 7. 2015 Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Šanca pre mladých prírodovedcov 10. 7. 2015 Vzdelávanie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Budovanie verejných kanalizácií, ČOV a vodovody Operačný program Kvalita životného prostredia Cestovný ruch Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Tretia výzva Nadácie otvorenej spoločnosti 27. 7. 2015 Program podpory mimovládnych organizácií Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Visgradsky fond - grant malých projektov 1. 6. 2015 Visegrad Fund Cestovný ruch Verejný sektor Celé územie SR
detail Dotácia na rekonštrukciu priestorov či rozšírenie kapacít materských škôl v regióne 21. 5. 2015 Vzdelávanie Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu inovácií - Inovačné vouchery 31. 10. 2013 Slovenská inovačná a energetická agentúra Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Súkromný sektor Celé územie SR
detail OPBK: 11. výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 26. 7. 2013 Operačný program Bratislavský kraj Informatizácia spoločnosti Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail OPBK: 10. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 25. 7. 2013 Operačný program Bratislavský kraj Cestovný ruch Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Fond Živá energia 30. 4. 2013 Nadácia Ekopolis a ZSE Energia a.s. Energetika Verejný sektor Celé územie SR
detail Zelená pre seniorov 2013 2. 5. 2013 Nadácia Orange Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný sektor Celé územie SR
detail Zlepšime SPPoločne Slovensko - 2. ročník spustený 22. 4. 2013 Zlepšime SPPoločne Slovensko - Nadácia SPP + Ekofond Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Dotácie na obstaranie územných plánov pre obce 28. 2. 2013 Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva Nadácie Pontis: Športoviská pre seniorov 11. 1. 2013 Pozitívna energia pre šport Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný sektor Celé územie SR
detail Všeobecná výzva APVV na projekty výskumu a vývoja 21. 1. 2013 Podpora výskumu a vývoja APVV Výskum a vývoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Dotácia MK SR 2013: Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 11. 1. 2013 Dotačný systém MK SR Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail Dotácia MK SR 2013: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 11. 1. 2013 Dotačný systém MK SR Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail 04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu 1. 3. 2013 EkoFond Výskum a vývoj Verejný sektor Celé územie SR
detail 02/2012 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 1. 2. 2013 EkoFond Energetika Verejný sektor Celé územie SR
detail 01/2012 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu 9. 1. 2013 EkoFond Energetika Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Regionálna a mestská hromadná doprava 31. 10. 2012 Operačný program Bratislavský kraj Doprava Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Dotácia na projekty v oblasti životného prostredia 31. 10. 2012 Environmentálny fond Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť, 8.ročník 21. 9. 2012 Regióny a ich rozvoj Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva v rámci schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel 21. 9. 2012 Štátna pomoc MPVR SR Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov 21. 9. 2012 Štátna pomoc MPVR SR Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora projektov na oživenie tradícií v regiónoch 28. 9. 2012 Program Dedičstvo regiónov - Nadácia SPP Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch 15. 10. 2012 Podpora v lesnom hospordárstve a rozvoji vidieka Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov Súkromný sektor Celé územie SR
detail Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel (PTČ) 27. 11. 2012 EkoFond Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín SK 2012 EIF 15. 10. 2012 Solidarita a riadenie migračných tokov Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1.7.2013 30. 8. 2012 Colná politika Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Súkromný sektor Celé územie SR
detail Budovanie kapacít mimovládneho sektora - SAMRS 4. 7. 2012 SLOVAK AID Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - podpora komunitných centier 28. 9. 2012 Regionálny operačný program Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Územie SR okrem BSK
detail Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov (VÚC) 31. 8. 2012 Regionálny operačný program Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Územie SR okrem BSK
detail Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 18. 7. 2012 Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Cestovný ruch Súkromný sektor Územie SR okrem BSK
detail Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách 24. 5. 2012 Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Súkromný sektor Územie SR okrem BSK
detail 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie 14. 5. 2012 Operačný program informatizácia spoločnosti Informatizácia spoločnosti Verejný sektor Celé územie SR
detail Regenerácia sídiel - výzva Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR 15. 5. 2012 OPBK/2012/1.1/09 Cestovný ruch Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Rozvoj vedomostnej ekonomiky 26. 4. 2012 OPBK/2012/2.2/08 Informatizácia spoločnosti Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Výzva GEF (Global environment facility) 19. 3. 2012 UNDP Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Oficiálna rozvojová pomoc SlovakAid 24. 2. 2012 SlovakAid Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Informatizácia spoločnosti pre verejný sektor 15. 5. 2012 Operačný program Bratislavský kraj Informatizácia spoločnosti Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie 27. 3. 2012 OP Životné prostredie - Odpadové hospodárstvo Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Informatizácia spoločnosti 26. 4. 2012 OPBK Informatizácia spoločnosti Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Podpora zlepšenia energetickej hospodárnosti budov 1. 3. 2012 EkoFond Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Dotačný systém Mininsterstva kulltúry SR na rok 2012 30. 12. 2011 Dotačný systém Ministerstva kultúry SR Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail Zelené oázy 30. 11. 2011 Nadácia Ekopolis Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Ochrana pred povodňami 20. 1. 2012 Operačný program Životné prostredie Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Envirofond - dotácie pre rok 2012 31. 10. 2011 Environmentálny fond Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Maďarsko-slovenská cezhraničná spolupráca - 4. výzva 21. 10. 2011 CBC HU-SK Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Podpora znevýhodnených skupín 1. 8. 2011 Nadácia Intenda Zamestnanosť a sociálna inklúzia Verejný sektor Celé územie SR
detail Odpadové hospodárstvo 23. 9. 2011 Operačný program Životné prostredie Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 1. 8. 2011 Operačný program Výskum a vývoj Výskum a vývoj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Pro Slovakia - medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry 31. 5. 2011 Pro Slovakia Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Nadačný fond Živá energia 10. 6. 2011 Nadácia Ekopolis Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou 18. 5. 2011 ADAM 2 Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Rozvíjame občiansku identitu 6. 5. 2011 Nadácia Intenda Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Zelené obce 2011 15. 5. 2011 Grantový program Nadácie Dexia banky Slovensko Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Šanca pre váš región 19. 4. 2011 Nadácia Orange Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Zelená pre seniorov 13. 4. 2011 Nadácia Orange Vzdelávanie Verejný sektor Celé územie SR
detail Oživujeme verejný priestor 25. 3. 2011 Nadácia Intenda Deti a mládež Verejný sektor Celé územie SR
detail Regionálna a mestská hromadná doprava 30. 6. 2011 Operačný program Bratislavský kraj Doprava Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Odpadové hospodárstvo 3. 5. 2011 Operačný program Životné prostredie Životné prostredie Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Kultúra národnostných menšín 28. 3. 2011 Program KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011 Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail Vyšehrádsky Fond 31. 1. 2011 Vyšehrádsky Fond Cezhraničná a územná spolupráca Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV v Bratislavskom kraji 7. 3. 2011 Operačný program Vzdelávanie Vzdelávanie Verejný sektor Bratislavský kraj
detail Obnovme si svoj dom 4. 2. 2011 Dotačný systém Ministerstva kultúry SR Kultúra Verejný sektor Celé územie SR
detail Pozitívna energia pre šport 2011 28. 1. 2011 Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Ostatné
detail Kultúra bez bariér 9. 2. 2011 Nadácia Orange Kultúra Verejný aj Súkromný sektor Celé územie SR
detail Integrovaná ochrana a racionálne využitie vôd 4. 3. 2011 Operačný program Životné prostredie Životné prostredie Verejný sektor Celé územie SR
detail Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1. a 2.2. 11. 4. 2011 Operačný program Bratislavský kraj Výskum a vývoj Súkromný sektor Bratislavský kraj
detail Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 13. 1. 2011 EkoFond Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 28. 2. 2011 CBC HU-SK Cezhraničná a územná spolupráca Verejný aj Súkromný sektor Ostatné
detail Tesco pre zdravšie mestá 9. 12. 2010 Nadácia Pontis Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Zelené oázy 30. 11. 2010 Nadácia Ekopolis - program Zelené oázy Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Pohoda za mestom 6. 12. 2010 Program Pohoda za mesto - Nadácia Ekopolis Regióny a ich rozvoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Podpora výskumu a nových technológií 13. 1. 2011 EkoFond Výskum a vývoj Verejný sektor Celé územie SR
detail Višegrádsky Fond - Malé granty 1. 12. 2010 Višegrádsky Fond Cezhraničná a územná spolupráca Verejný sektor Celé územie SR
     
spacer
dummy