Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou
Dátum uzávierky: 18. 5. 2011
Program: ADAM 2
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rácmi programov  finančnej podpory aktiví detí a mládeže na roky 2008 - 2012 - Program ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou.

Cieľom programu je zabezpečiť systematickú, cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre mládež mimo procesu formálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňujú pre cieľovú skupinu mládeže vo veku do 30 rokov, zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine obyvateľstva a zabezpečiť finančnú podporu činnostiam rozvíjajúcim tieto aktivity.

Hlavnou témou výzvy je podpora dobrovoľníctva v súvislosti s prebiehajúcim Európskym rokom dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo. Aktivity sú zamerané na rozvoj neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa cieľových skupín, pričom ich výsledkom nie je dosiahnutie určitého stupňa vzdelania.

Ciele projektových aktivít - Európsky rok dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo:
· rozvoj (dobrej praxe) dobrovoľníckych tradícií v práci s mládežou zo zahraničia na území Slovenska;
· rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti práce s mládežou na úrovni miest a obcí;
· zvyšovanie kvality dobrovoľníckych činností zavádzaním nových foriem dobrovoľníckych činností pre mobilitu dobrovoľníkov a rozvíjaním spolupráce v rámci občianskej spoločnosti a medzi ňou a inými odvetviami;
· zvyšovanie povedomia o hodnote a význame dobrovoľníctva v práci s mládežou.
Oprávnené aktivity v rámci výzvy jasne a zrozumiteľne odrážajú vyššie uvedené ciele. Sú to:
a) aktivity pre deti a mládež, realizované v ich voľnom čase, rešpektujúce inováciu v podmienkach realizácie týchto činností;
b) pilotné aktivity s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí vo fáze overovania výsledkov v praxi;
c) vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí;
d) vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich, vrátane pracovného tieňovania;
e) kampane a iné súvisiace podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách oprávneného žiadateľa reflektujúcich ciele projektových aktivít výzvy;
f) dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí.

Oprávnení žiadatelia sú uvedení v § 15 ods. 2 Zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou.

Finančné vymedzenie:
Minimálna výška dotácie je 1.700,00 € (slovom jedentisícsedemsto eur) na jeden projekt.
Maximálna výška dotácie je 80 % z celkových nákladov na realizáciu projektu.

Dĺžka trvania oprávnených aktivít:
Minimálna dĺžka realizácie plánovaných projektových aktivít sú 3 programové dni, pričom za programový deň sa považuje taký deň, na ktorý sa plánujú aktivity aspoň v rozsahu 5 hodín.
Všetky projektové aktivity sa musia zrealizovať v období 1. júl až 31. december 2011 vrátane.

Žiadateľ vyplní svoju žiadosť prostredníctvom internetovej aplikácie funkčnej od pondelka 18. apríla 2011 na https://adam.iuventa.sk/nelson. Žiadateľ postupuje podľa pokynov zverejnených na príslušnej stránke.

Viac informácii o výzve nájdete tu


Changed at: 26. 4. 2011 12:39 Changed by: elovasikova
Created at: 26. 4. 2011 12:39 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy