Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Pro Slovakia - medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
Dátum uzávierky: 31. 5. 2011
Program: Pro Slovakia
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky) vyhlasuje výzvu Pro Slovakia na predkladanie žiadostí na podporu projektov prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.

Účel poskytnutia dotácie: Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike.

V programe Pro Slovakia sa jedná o tieto podprogramy:

 • podprogram 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí,
 • podprogram 5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov,medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry,
 • podprogram 5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov.

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle http://registerkultury.gov.sk/granty2011/.

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov;
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky;
 • vyšší územný celok alebo obec;
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
 • občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti;
 • Matica slovenská.

Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt, alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácie požaduje.

Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Termín predkladania žiadostí: 31. máj 2011

Viac informácií...


Changed at: 10. 5. 2011 10:54 Changed by: tkobela
Created at: 10. 5. 2011 10:51 Created by: tkobela
     
spacer
dummy