Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Ochrana pred povodňami
Dátum uzávierky: 20. 1. 2012
Program: Operačný program Životné prostredie
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo výzvu (OPŽP-PO2-11-1) na Prioritnú os 2: Ochrana pred povodňami.

Špecifickým cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

OPRÁVNENÉ AKTIVITY:
SKUPINA I.Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, najmä:
A. technické a biotechnické opatrenia na vodných tokoch spomaľujúce odtok vôd z povodia
B. budovanie a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie potrebných
technických parametrov ochrany pred povodňami, vrátane odstraňovania sedimentov z vodných nádrží I. a II. kategórie a z úsekov prítokov v dosahu ich ovplyvnenia vzdutím vody
C. úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami
SKUPINA II. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných tokov:
A. budovanie vodozádržných prvkov alebo systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku

OPRÁVNÍ ŽIADATELIA PRE SKUPINU AKTIVÍT I.:
- správcovia drobných vodných tokov (podľa § 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 – štátne organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona);
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2, písmeno a, b zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov;
- správcovia vodohospodársky významných vodných tokov v zmysle § 80 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov;
- mestá a obce, ktorým správca vodného toku prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo výpožičky podľa § 51, ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov;
OPRÁVNÍ ŽIADATELIA PRE SKUPINU AKTIVÍT II.:
- mestá a obce

Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom:
-  vzhľadom na potrebu dodržania deliacej línie medzi OP ŽP (a zároveň NSRR SR) a Programom rozvoja vidieka (v súlade s ktorou sú z Programu rozvoja vidieka podporované opatrenia na ekologickú stabilizáciu a ochranu krajiny realizovaním vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení v rámci projektov pozemkových úprav) sú za neoprávnené považované aktivity, ktoré je možné realizovať v rámci projektov pozemkových úprav, t.j. tie aktivity, ktoré sú súčasťou predložených, resp. schválených projektov pozemkových úprav;
-  náhrady nákladov na záchranné práce a zabezpečovacie práce sú povaţované za neoprávnené;
-  výdavky na úhradu škody spôsobenej povodňou sú považované za neoprávnené;
-  náhrady za obmedzenia práva hospodárenia s majetkom v oblastiach s identifikovaným povodňovým rizikom resp. ohrozením v súlade s postupmi smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík sú považované za neoprávnené;
-  výdavky na opravy a údržbu objektov a zariadení slúžiacich na ochranu pred povodňami, ktoré sú povinnosťou ich vlastníka/správcu, vrátane odstraňovania následkov spôsobených povodňou, sú považované za neoprávnené;
-  výdavky na úpravu, údržbu, opravy a revitalizáciu vodných tokov, pokiaľ nie sú spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany pred povodňami, sú považované za neoprávnené;
-  výdavky na ťažbu sedimentov z nádrže a z prítokov do nádrže, pokiaľ sa nimi nedosiahne zväčšenie aktuálneho objemu retenčného priestoru nádrže, sú považované za neoprávnené.

OPRÁVNENÉ ÚZEMIE REALIZÁCIE PROJEKTU:
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

TERMÍN UZAVRETIA VÝZVY: 20.január 2012

Viac informácii: http://www.opzp.sk/downloadfile/vyzvy/2011-10-03-vyzva-opzp-po2-11-1/01_vyzva-opzp-po2-11-1.pdf


Changed at: 21. 10. 2011 10:58 Changed by: elovasikova
Created at: 4. 10. 2011 11:16 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy