Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Informatizácia spoločnosti
Dátum uzávierky: 26. 4. 2012
Program: OPBK
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Cieľ opatrenia: Podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Oprávnené aktivity: Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP.

  • budovanie lokálnych (vnútropodnikových) sietí v rámci MSP,
  • vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií,
  • obstaranie nevyhnutných zariadení hardvéru a softvéru pre vybudovanie lokálnych sietí a vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií,
  • tvorba a udržiavanie webových stránok,
  • budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov.


Oprávnení žiadatelia: Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Forma pomoci: Pomoc podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (NFP). NFP sa poskytuje formou predfinancovania na základe predložených neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ predloží v lehote splatnosti alebo formou refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov alebo kombináciou uvedených spôsobov.

Hodnoty pomoci: Maximálna intenzita pomoci 95%, maximálna výška NFP 75 000 Eur.

Termín ukončenia výzvy: 26. apríl 2012

Viac informácií...


Changed at: 25. 1. 2012 9:19 Changed by: tkobela
Created at: 25. 1. 2012 9:16 Created by: tkobela
     
spacer
dummy