Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Dátum uzávierky: 27. 3. 2012
Program: OP Životné prostredie - Odpadové hospodárstvo
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ výzvy: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácia zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zhodnotenia a zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom.

Oprávnené aktivity:

Skupina I: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk.

Skupina II: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom.

Skupina III: Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs–odpadov (t.j. odpadov pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane prestárlych pesticídov.

Oprávnení žiadatelia:

• Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (NFP 100%, skupina III),
• štátne vysoké školy (NFP 100%, skupina III),
• verejné vysoké školy (NFP 95%, skupina III),
• obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (NFP 95%, skupina I, II),
• vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie (NFP 95%, skupina I, II, III),
• združenia s účasťou obcí, vrátane mikroregiónov (NFP 95%, skupina I, II),
• fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie (NFP 95%, skupina I, II, III).

Termín ukončenia výzvy: 27. marca 2012

Viac informácií...


Changed at: 25. 1. 2012 10:08 Changed by: tkobela
Created at: 25. 1. 2012 10:06 Created by: tkobela
     
spacer
dummy