Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva GEF (Global environment facility)
Dátum uzávierky: 19. 3. 2012
Program: UNDP
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľové oblasti:

  • Ochrana biodiverzity
  • Zmierňovanie dopadov klimatických zmien na životné prostredie
  • Ochrana medzinárodných vôd 
  • Predchádzanie degradácii krajiny
  • Eliminácia POPs (perzistentné organické polutanty)

Oprávnení žiadatelia:

  • Združenia občanov v zmysle  zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov
  • Neziskové organizácie v zmysle  zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejné služby
  • Iné miestne zoskupenia fyzických osôb (Družstvá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z., ak podľa § 221 odstavec 3 sú jeho členovia fyzické osoby; Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov; Pozemkové spoločenstvá v zmysle zákona 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách)
  • Neformálne združenia fyzických osôb (právne bude zodpovedať konkrétna fyzická osoba v rámci združenia)

Financovanie:  v rámci 5. operačnej etapy GEF SGP, s celkovou alokáciou 600,000 USD pre SR na všetky oblasti a v rámci 4. operačnej fázy je k dispozícii nevyčerpaná alokácia 150,746 USD pre oblasť Zmierňovania dopadov klimatických zmien na životné prostredie. Maximálna suma pridelená uchádzačovi na realizáciu projektu je 50.000 USD.

Predpokladaný časový harmonogram:

Predkladanie projektových zámerov: do 19.03.2012 do 24.00 hod

Implementácia projektov:  september 2012 – február 2014

Viac informácii a termíny školení:  p. Andrea Čimborová

http://sgp.undp.sk/sk/show/E9A9AD0D-F203-1EE9-BF3ECB153BD67655


Changed at: 10. 2. 2012 9:45 Changed by: tkobela
Created at: 10. 2. 2012 9:39 Created by: tkobela
     
spacer
dummy