Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Rozvoj vedomostnej ekonomiky
Dátum uzávierky: 26. 4. 2012
Program: OPBK/2012/2.2/08
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Cieľ: je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT)

Oprávnené skupiny aktivít: 
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v malom a strednom podnikaní

Oprávnení žiadatelia:
•    mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby (Podmienky sú v kapitole  3.3 Oprávnenosť žiadateľa Príručky).
 

POZOR ! Na túto výzvu sú oprávnení len tí začínajúci podnikatelia, ktorí ku dňu podania žiadosti o NFP nepodnikali dlhšie ako 3 roky, pričom ich podnikateľská činnosť vznikla pred dátumom vyhlásenia tejto výzvy, t.j.  u živnostníkov je rozhodujúci dátum vydania živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri je rozhodujúci dátumu zápisu do obchodného registra.

Financovanie:  Maximálna intenzita pomoci je 95 %, maximálna výška NFP je 75000 EUR, Minimálny podiel žiadateľa na financovaní projektu je 5% z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o NFP
 


Changed at: 10. 2. 2012 14:28 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 10. 2. 2012 14:26 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy