Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Dátum uzávierky: 18. 7. 2012
Program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Územie SR okrem BSK
Charakteristika:

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby, mikro, malí a strední podnikatelia

Oprávnené územie: celá SR okrem BSK, platí to na miesto realizácie projektu nie na sídlo firmy

Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR.
Maximálna výška pomoci na:
a. projekt, ktorého minimálne 50% oprávnených výdavkov je určených na rekonštrukciu
objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania ako objektov
alebo zariadení cestovného ruchu (oprávnené aktivity podľa ods. 1 kapitoly 5.4) je
1 500 000 EUR,
b. ostatné projekty 800 000 EUR,

 


Changed at: 3. 5. 2012 11:00 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 3. 5. 2012 11:00 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy