Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov (VÚC)
Dátum uzávierky: 31. 8. 2012
Program: Regionálny operačný program
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Územie SR okrem BSK
Charakteristika:

Oprávnený žiadateľ:  vyšší územný celok

Oprávnené aktivity:

a) spracovanie a aktualizácia územno-plánovacej dokumentácie a spracovanie územno-plánovacích podkladov na úrovni regiónov NUTS 3;
b)    vypracovanie alebo aktualizácia programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na úrovni regiónov NUTS 3;
c)  vypracovanie a aktualizácia sektorových rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 3

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 30 000 eur.
Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 300 000 eur.
 

 


Changed at: 3. 5. 2012 13:34 Changed by: Katarina Manczalova
Created at: 3. 5. 2012 13:34 Created by: Katarina Manczalova
     
spacer
dummy