Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 1.7.2013
Dátum uzávierky: 30. 8. 2012
Program: Colná politika
Oblasť: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie ciel (t.j. colné suspenzie) alebo otvorenie autonómnych colných kvót na dovoz vstupov do výroby z nečlenských krajín EÚ.

Výzva je určená: slovenským výrobcom dovážajúcim priemyselné výrobky

Minimálna hranica úspory na dovoznom cle: 15 000 EUR

Žiadosti: Návrhy na dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky musia byť zaslané v požadovanej forme do 30. 8. 2012 na merenyi@mhsr.sk.

Viac informácií: http://www.mhsr.sk/informacia-o-colnych-kvotach-a-colnych-suspenziach-6671/128356s


Changed at: 3. 8. 2012 9:28 Changed by: ebalazovicova
Created at: 3. 8. 2012 9:28 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy