Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Dotácia na projekty v oblasti životného prostredia
Dátum uzávierky: 31. 10. 2012
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľ: Podporiť projekty zamerané na aktivity zlepšujúce hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

Oblasti podpory:

A. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
B. Ochrana a využívanie vôd
C. Rozvoj odpadového hospodárstva
D. Ochrana prírody a krajiny
E. Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F.  Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
G. Zelená investičná schéma

Špecifikáciu jednotlivých oblastí si môžete stiahnuť tu: http://envirofond.sk/userdata/data/subory/Podpora/Dokumenty/Dotacie/EF_%C4%8Dinnosti_dot%C3%A1cie_2013.pdf

Viac informácii a formuláre žiadostí nájdete na http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html.

 


Changed at: 21. 9. 2012 13:46 Changed by: ebalazovicova
Created at: 21. 9. 2012 13:46 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy