Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: OPBK: 10. výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Dátum uzávierky: 25. 7. 2013
Program: Operačný program Bratislavský kraj
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Cieľ: Zachovanie a obnova prírodného dedičstva budovaním cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu, čím sa podporí rozvoj cestovného ruchu, zlepší sa environmentálna hodnota územia Bratislavského kraja a zároveň sa zlepšia podmienky na voľno časové aktivity na území mimo sídiel Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia: Mestá a obce v Bratislavskom kraji, BSK, združenia miest a obcí

Výška finančného príspevku: Maximálna výška celkových výdavkov na projekt (vrátane  spolufinancovania min 5%) je 800 000 EUR.

Viac informácií a výzvu nájdete na http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=48&page=1


Changed at: 29. 4. 2013 14:11 Changed by: ebalazovicova
Created at: 29. 4. 2013 13:41 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy