Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: OPBK: 11. výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Dátum uzávierky: 26. 7. 2013
Program: Operačný program Bratislavský kraj
Oblasť: Informatizácia spoločnosti
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Cieľ: Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP, čím sa podporí tvorba a zlepšovanie dostupnosti MSP k  informačno – komunikačným technológiám, zlepšovanie služieb a aplikácií a ich využívanie. Ide o podporu projektov zameraných na budovanie lokálnych vnútropodnikových sietí (LAN) v rámci MSP, obstaranie nevyhnutných zariadení HW a SW pre vybudovanie lokálnych sietí a vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, tvorbu a udržiavanie webových stránok, budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov (napr. elektronický obchod) a pod.

Oprávnení žiadatelia: Mikro, malí a strední podnikatelia - právnické a fyzické osoby.

Maximálna výška finančného príspevku: 75 000 EUR na projekt.

Viac informácií a výzvu nájdete na http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=49&page=1


Changed at: 29. 4. 2013 14:11 Changed by: ebalazovicova
Created at: 29. 4. 2013 13:49 Created by: ebalazovicova
     
spacer
dummy