Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Budovanie verejných kanalizácií, ČOV a vodovody
Program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva je vyhlásena od 3.júla 2015 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 
Špecifický cieľ: 
1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody 
verejnými vodovodmi
 
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015
 
Vyhlásená výzva je zameraná na oblasť výstavby verejných kanalizácií, teda na výstavbu, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, ako aj čistiarní odpadových vôd, a to za účelom plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo  Zmluvy o pristúpení k EÚ. Za presne určených podmienok, t.j. len 
v prípade súbežnej výstavby s verejnou kanalizáciou, môže byť podporená aj výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov. Pre všetky tieto aktivity sú však oprávnené na podporu len aglomerácie uvedené v zozname aglomerácií, ktorý je súčasťou výzvy.
 
Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
 
V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií.
 
Žiadosť o NFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.
 
Viac informácií k výzve nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/1-vyzva-zamerana-na-kanalizacie-cov-a-vodovody-opkzp-po1-sc121122-2015/  
 

Changed at: 13. 7. 2015 10:10 Changed by: elovasikova
Created at: 8. 7. 2015 9:13 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy