Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podporiť opatrenia zamerané na prezentáciu súčasného umenia a kultúry a jej rozmanitosti
Dátum uzávierky: 14. 8. 2015
Program: Nórsky finančný mechanizmus - Schéma malých grantov
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu v rámci Finančného mechanizmu EHP - Shcéma malýc grantov na podporu diverzity v kultúre a umení v rámci Európskeho 

Program prispieva k ochrane a k zachovaniu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky pre budúce generácie a k jeho sprístupneniu pre verejnosť, ako aj k posilneniu kultúrneho dialógu a posilňovaniu európskej identity prostredníctvom porozumenia kultúrnej rozmanitosti. Jedným z hlavných cieľov programu je podporovať na Slovensku kultúrny turizmus.
 
Každý podporený projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:
1. Musí súvisieť s cieľmi schémy malých grantov.
2. Musí zvyšovať povedomie o kultúrnej rozmanitosti a posilňovať interkultúrny dialóg.
3. Musí zapájať miestne kultúrne združenia.
4. Musí byť zameraný na medzinárodnú spoluprácu v riadení a propagácii kultúry a umenia.
5. Musí byť zameraný na medzinárodnú spoluprácu a bilaterálne výmeny v súčasnej kultúre a živom umení.
6. Musí mať najmenej jedného partnera z jedného z prispievateľských štátov (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a tento partner musí mať úzke väzby na medzinárodnú spoluprácu a bilaterálne výmeny v súčasnej kultúre a živom umení. 
 
Výška grantu: Minimálna je 50 000 eur, maximálna výška je 200 000 eur. 
 
Dátum začiatku realizácie projektu: od 1.októbra 2015
Dátum ukončenia projektu: do 30.apríla 2016
 
Oprávnení žiadatelia: právnické osoby, verejné alebo súkromné, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby v SR, ako aj medzivládne organizácie pôsobiace na Slovensku.Fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku alebo v prispievateľských štátoch sú tiež oprávnenými žiadateľmi. 
 
 
Oprávnení partneri: právnické osoby, verejné alebo súkromné, komerčné alebo nekomerčné, ako aj MVO, zriadené ako právnické osoby na Slovensku, v prispievateľských krajinách alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má so Slovenskom štátnu hranicu (Ukrajina), ako aj medzivládne organizácie, aktívne zapojené a účinne prispievajúce k implementácii projektu.
 
Oprávnené územie: Aktivity projektu musia byť implementované na Slovensku, implementácia aktivít v Nórsku, na Islande a/alebo v Lichtenštajnsku je tiež vítaná. 
 
Termín na odovzdanie projektových žiadostí: do  14.augusta 2015!
 
Viac informácií : http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-clt03-mala-grantova-schema-pre-program-sk05-podpora-rozmanitosti-v-kulture-a-umeni-v-ramci-europskeho-kulturneho-dedicstva/ 

Changed at: 21. 7. 2015 16:00 Changed by: elovasikova
Created at: 21. 7. 2015 15:36 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy