Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Nová výzva programu priority mládežníckej politiky v programoch pre mládež na roky 2014 – 2020
Program: Programy pre mládež
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:


Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež na roky 2014-2020 (program Priority mládežníckej politiky).

Výzva  je  súčasťou  zabezpečovania  Programov  pre  mládež,  ktorých  celkovým  cieľom  je  zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život; posilniť postavenie mladých  ľudí  v  spoločnosti;  prispievať  k  napĺňaniu  stratégie  EURÓPA
2020   podporou   mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti; prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež; prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež,  a  to  najmä  v  tematických  oblastiach  vzdelávanie,  zamestnanosť,  sociálne  začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Viac informácií o výzve nájdete tu.

Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 31.augusta 2015 do 12:00 hod.
Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do  31. augusta 2015
na adresu:
IUVENTA
Slovenský inštitút mládeže
Búdková 2
SK-811 04  Bratislava 1


Changed at: 6. 8. 2015 8:51 Changed by: elovasikova
Created at: 6. 8. 2015 8:51 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy