Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
Dátum uzávierky: 8. 1. 2016
Program: Program rozvoja vidieka
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozjova vidieka SR 2014 – 2020 (Číslo výzvy:  9/PRV/2015)

Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
 
Dátum uzavretia výzvy:  8.1.2016
 
Oprávnené aktivity:
Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu
 
Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa): Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik 
v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť 
a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu, ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ. 
Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 4 000 € do 50 000 €, meraným hodnotou štandardného výstupu na stanovený počet ha/kusov v zmysle bodu 2.2.2,  tejto výzvy.
 
Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj).
 
Spôsob financovania
Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok) – paušálna platba.
Výška podpory: 50 000 Eur na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 paušálnych platieb (ďalej len splátok) po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu.
Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania:
• Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%
• Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %.
 
Podrobné informácie k výzve: http://www.apa.sk/index.php?navID=530

Changed at: 25. 8. 2015 15:10 Changed by: elovasikova
Created at: 25. 8. 2015 15:10 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy