Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Grant "Viac umenia"
Dátum uzávierky: 30. 9. 2015
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom grantového programu Nadácie Tatrabanky na podporu umeleckej tvorby je poskyntúť podporu aktívnym skupinám zložených z učiteľov, študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom
vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov predstavujú tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom. Program podporí účasť študentov umeleckých smerov na
tvorbe renomovaných umelcov. Z tejto skúsenosti budú ťažiť súčasní aj budúci umelci.

Podporené budú priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti tvoriaci
v oblastiach:
•Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas,
•Divadlo,
•Hudba,
•Literatúra,
•Výtvarné umenie.

Cieľová skupina
•etablovaní umelci – pedagógovia alebo slobodní tvorcovia,
• vysoké školy, súčasťou ktorých sú vybrané fakulty (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadé-
mia umení v Banskej Bystrici, Katedra kulturológie a Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozo-
fi ckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre).

Uzávierka predkladania žiadostí: 30. septembra 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu: 50 000 eur
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 3 000 eur

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 4. 9. 2015 10:27 Changed by: elovasikova
Created at: 4. 9. 2015 10:27 Created by: elovasikova
     
spacer
dummy