Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu
Dátum uzávierky: 8. 1. 2016
Oblasť: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva dňom 2.11.2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu. Bilaterálny fond podporí žiadosti o grant zamerané na: sieťovanie a budovanie partnerstiev, výmenu poznatkov, technológií, skúseností, know-how a osvedčených postupov medzi subjektmi v Slovenskej republike a subjektmi v donorských štátoch a medzinárodnými organizáciami v jednej zo štyroch oblastí podpory Programu:
Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných, Ľudské práva vrátane práv menšín, Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu a štvrtou oblasťou je Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.


Oprávnení žiadatelia sú mimovládne organizácie zriadené na Slovensku, ktoré spĺňajú nasledovnú definíciu: "Nezisková organizácia zriadená ako právnická osoba na nekomerčný účel, ktorá je nezávislá od miestnej, regionálnej samosprávy, centrálnych orgánov štátnej správy a vlády, verejných subjektov, politických strán a komerčných organizácií. Náboženské organizácie a politické strany nie sú považované za mimovládne organizácie. Oprávnení žiadatelia sú povinní rešpektovať princípy demokratických hodnôt a ľudských práv."


Žiadateľ musí mať na realizáciu aktivity, na ktorú žiada finančnú podporu, minimálne jedného partnera z donorského štátu ( Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo medzinárodnú organizáciu. Oprávnení partneri sú subjekty z Nórska, Lichtenštajnska alebo z Islandu (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácii) alebo medzinárodné organizácie, slovenské subjekty (súkromné alebo verejné subjekty, vrátane mimovládnych organizácií).


Finančná alokácia pre túto výzvu je 76 500 €. Finančnú podporu možno použiť na úhradu 100% oprávnených výdavkov do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v tejto výzve. Minimálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 1 000 €. Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je 10 000 €.
Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu sú predkladané priebežne, od 2.novembra 2015 najneskôr do 8.januára 2016 prostredníctvom tejto aplikácie.
Maximálne trvanie aktivít projektu je do 30. apríla 2016. Aktivity a výdavky plánované a uskutočnené po tomto dátume budú považované za neoprávnené.
Podrobné znenie výzvy nájdete tu.
Bližšie informácie na tomto odkaze.
 


Changed at: 27. 11. 2015 10:36 Changed by: Martin Lukac
Created at: 5. 11. 2015 14:25 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy