Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Kultúra národnostných menšín 2016
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom elektronického dotačného systému a písomne. Oprávneným žiadateľom je :
-    obec
-    vyšší územný celok
-    občianske združenie
-    nadácia
-    záujmové združenie právnických osôb (ktoré je právnickou osobou)
-     nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
-    neinvestičný fond sídliaci na území Slovenskej republiky
-    registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (definovaná Zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov),
-    právnická osoba zriadená osobitným zákonom takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu
-    medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa


Dotáciu nemožno poskytnúť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, úhradu výdavkov na správu žiadateľa, úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, výdavky nezahrnuté do štruktúrovaného rozpočtu, splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.

K žiadosti je potrebných viacero príloh, ktorých konkretizáciu nájdete na nižšie priloženom odkaze.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 27. 11. 2015 11:29 Changed by: Martin Lukac
Created at: 27. 11. 2015 11:26 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy