Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva Fondu na podporu umenia
Program: Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Tento program zahŕňa tri podprogramy :

1. Prehliadky, festivaly, súťaže

2. Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

3. Vydávanie časopisov.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci prvého podprogramu sú : fyzická osoba – živnostník, právnická osoba oprávnená na podnikanie, vyšší územný celok alebo obec, rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie, organizácie s medzinárodným prvkom a právnická osoba zriadená zákonom (všetky sídliace a pôsôbiace na Slovensku).

Dôležitým upozornením je, že žiadateľ musí pôsobiť v oblasti umenia a / alebo kultúry. Podujatie, na ktoré žiada podporu, musí byť preukázateľne realizované bez prerušenia minimálne 5 rokov.

Neoprávnenými žiadateľmi sú : fyzická osoba – jednotlivec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a subjekty, ktoré nepôsobia v oblasti umenia a kultúry.

Minimálna výška žiadanej podpory (sumy) na jeden projekt je 30 000 eur, pričom maximálna výška je 250 000 eur. Predbežná suma, určená na prerozdelenie v rámci podprogramu je jeden milión eur. Ukončenie predkladania žiadostí je 8. januára 2016 (rozhoduje dátum pečiatky podávacej pošty, alebo potvrdenia pri osobnom odovzdaní). Projekt musí byť realizovaný v roku 2016. Výsledky budú zverejnené 8. marca 2016. Spolufinancovaných však musí byť 20 % rozpočtu projektu, avšak nie z financií, ktoré boli poskytnuté ako štátna pomoc.

Svoje žiadosti následne adresujte na : Fond na  podporu  umenia,  Cukrová 14, 811  08 Bratislava. Na obálku je potrebné napísať číslo programu/podprogramu.

Viac informácií o tomto podprograme a ostatných dvoch podprogramoch nájdete tu.

 


Changed at: 3. 12. 2015 14:31 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 12. 2015 14:16 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy