Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Dátum uzávierky: 29. 2. 2016
Program: Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Táto výzva je určená pre malé, stredné i veľké podniky - podmienkou však je, že sa musí jednať o právnickú osobu, ktorá plánuje realizovať oprávnené projekty v zmysle uvedených schém. Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach. V obmedzeniach podávania žiadostí pre žiadateľov sú však aj ďalšie podmienky, ktoré nájdete v dokumentoch, na ktorých odkaz nájdete nižšie.

Prvé hodnotiace kolo končí dňa 29. februára 2016. Žiadosti je možné podávať na Sekciu environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR, s adresou na Karloveskej 2, 841 04 Bratislava. Elektronickou formou je možné žiadosť poslať na mailovú adresu : vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk 

Maximálna výška výdavkov nesmie prekročiť 50 miliónov eur, pričom v prípade jedného podniku či investičného projektu je hranica 15 miliónov eur. Minimálna výška nie je určená. Financie sú sprostredkované z Kohézneho fondu.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 17. 12. 2015 11:22 Changed by: Martin Lukac
Created at: 17. 12. 2015 11:19 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy