Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu
Dátum uzávierky: 30. 9. 2016
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Jedná sa o prioritnú os 2 : Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, investičnú prioritu 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry a špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú :

obec ako zriaďovateľ školy,
cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy,
právnická osoba,
fyzická osoba,
mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ školy,
mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ školy,
okresný úrad.

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené.
Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 1 000 000 EUR.
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto(benchmark – t.j.smerný ukazovateľ mernej investičnej náročnosti) sú nasledovné:
- max. vo výške 6700 EUR na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
- max. vo výške 2500 EUR na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je stanovené na 30. septembra 2016.
Viac informácií (aj plné znenie výzvy) nájdete tu.


Changed at: 3. 2. 2016 12:14 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 2. 2016 12:14 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy