Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na rozvojové projekty rozvoja právnického vzdelávania
Dátum uzávierky: 31. 3. 2016
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Cieľom výzvy je podporiť vysoké školy pri zabezpečení rozvoja a skvalitňovania právnického vzdelávania na právnických fakultách, podporiť právne klinické vzdelávanie, interaktívne a reflektívne metódy vzdelávania, zvýšiť praktické zručnosti a kompetencie absolventov študijného odboru právo a tiež posilniť ich hodnotovú orientáciu v súlade s profesijnou etikou.

Žiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy, ktoré uskutočňujú študijné programy v študijnom odbore právo.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do 31. marca 2016. Súčasťou žiadosti je vyplnený formulár, ktorý je uvedený v prílohe tejto výzvy. Žiadosť sa adresuje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor vysokoškolského vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava. Vyplnený formulár sa zasiela aj prostredníctvom elektronickej formy vo formáte rtf (rich text format) spolu so žiadosťou na adresu odbor.vsv@minedu.sk

Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 400 000 eur. Dotácia bude poskytnutá vo forme bežných transferov.

Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom vysokej školy. Vysoká škola môže požiadať o dotáciu v maximálnej výške 150 tisíc eur. Ministerstvo posúdi, či podané žiadosti spĺňajú podmienky výzvy. Ministerstvo zostaví komisiu, ktorá bude hodnotiť zaslané žiadosti o dotáciu podľa zverejnených kritérií hodnotenia, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Dotáciu je možné poskytnúť len na účel definovaný touto výzvou. Pri hodnotení žiadosti sa berú do úvahy navrhnuté aktivity a ich vplyv na skvalitnenie štúdia práva, resp. plán aktivít pracoviska, ktoré má byť financované z dotácie, personálne zabezpečenie a plánovaný počet zapojených študentov. Dotáciu je možné použiť do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie výdavkov krytých dotáciou a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie termínu čerpania dotácie nebude možné. Podrobnosti upraví dotačná zmluva.
Dotáciu nie je možné použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. Dotáciu nie je možné použiť na výdavky, ktoré sú z pohľadu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v položke 640.

Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 16. 3. 2016 21:20 Changed by: Martin Lukac
Created at: 16. 3. 2016 21:20 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy