Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Program spolupráce Interreg Europe 2014 - 2020
Dátum uzávierky: 13. 5. 2016
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg Europe schválil podmienky pre II. výzvu na predkladanie projektových zámerov. Verejná výzva bude pre žiadateľov otvorená od 5. apríla do 13. mája 2016.
 
Program spolupráce podporuje vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Zapojenie sa slovenských partnerov do riešenia otázok celoeurópskeho významu predstavuje dôležitý nástroj na podporu regiónov. Podrobnejšie informácie o programe spolupráce nájdete na webovej stránke Interreg Europe.

Oprávnenými subjektmi pre financovanie z programu spolupráce sú verejné orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom a súkromné neziskové organizácie. Výzva je pripravená prijímať projektové návrhy vo všetkých témach, t.j výskum, technologický rozvoj a inovácie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, nízkouhlíkové hospodárstvo a životné prostredie.
Slovenskí žiadatelia môžu nájsť informácie o pripravovanej výzve na predkladanie projektov na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/.

Program spolupráce vytvoril pre žiadateľov databázu projektových myšlienok a vyhľadávania partnerov prostredníctvom vytvorenia účtu obsahujúceho informácie o Vás a Vašich projektových ideách, získate prístup k zoznamu inštitúcií s podobným zameraním, pričom zároveň môžete propagovať aj ten Váš projekt. Zároveň prostredníctvom stránky LinkedIn boli vytvorené skupiny pre neformálnu výmenu názorov a diskusiu venované vyhľadávaniu partnerov a nápadov. Všetky informácie sú dostupné na www.interregeurope.eu/help/support-for-applicants/. Žiadatelia majú tiež možnosť požiadať Spoločný sekretariát programu spolupráce o spätnú väzbu na ich projektový zámer. Možnosť asistencie sekretariátu je otvorená od polovice februára do polovice apríla 2016.

Zároveň Ministerstvo hospodárstva SR ako Národné kontaktné miesto pre program spolupráce Interreg Europe umožňuje v rámci druhej verejnej výzvy pre potenciálnych žiadateľov osobné konzultácie k projektovým zámerom. Termín konzultácie je možné dohodnúť prostredníctvom elektronickej pošty na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.

 


Changed at: 16. 3. 2016 21:31 Changed by: Martin Lukac
Created at: 16. 3. 2016 21:30 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy