Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017
Dátum uzávierky: 30. 4. 2016
Oblasť: Poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybolov
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva všetkých žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017, na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov (ďalej len „žiadosť o podporu“) v termíne do 30. apríla 2016. Žiadatelia sú povinní v  kalendárnom roku, kedy podávajú žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov, počas priebehu reštrukturalizácie a 3 roky po vyplatení podpory predkladať na príslušnom regionálnom pracovisku PPA formulár Jednotnej žiadosti, kde uvedú plochy určené na reštrukturalizáciu (viď. str. 6 Príručky pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinárky rok 2016/2017). Žiadosti o podporu, ktoré nebudú obsahovať povinné prílohy a žiadosti o podporu podané po termíne nebudú zo strany PPA akceptované.  Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016/2017.

Pre Bratislavský kraj je výška finančnej podpory (v prípade schválenia žiadosti o podporu) vo výške 11 000 eur na zmenu odrôd, 12 000 eur na presun vinohradu a 2 000 eur na vyklčovanie.

Viac informácií o tejto výzve i zoznam a znenie jej povinných príloh nájdete na webe Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

 

 


Changed at: 7. 4. 2016 8:52 Changed by: Martin Lukac
Created at: 7. 4. 2016 8:48 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy