Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva č. 11/2016 Fondu na podporu umenia
Dátum uzávierky: 16. 5. 2016
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 1: Umenie na nasledujúce podprogramy:
Divadlo, Tanec, Hudba, Vizuálne umenie, Literatúra a Medziodborové umelecké aktivity - všetky vymenované podprogramy ešte majú svoje konkretizované zložky, v ktorých je možné sa uchádzať o určené obnosy financií. Viac nájdete v oficiálnom dokumente výzvy - v závere tejto informácie.


Prioritou fondu v rámci Programu 1 je podpora tvorby, prezentácie a šírenia profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.5.2016.


Oficiálny dokument Výzvy č. 11/2016 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

 


Changed at: 18. 4. 2016 18:38 Changed by: Martin Lukac
Created at: 18. 4. 2016 18:37 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy