Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 13. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Program: Kvalita životného prostredia
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Dátum uzávierky zatiaľ nie je bližšie určený - poskytovateľ uzavrie  výzvu na  predkladanie  žiadostí  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa, najmä z dôvodu nedostatočného  dopytu  zo  strany potenciálnych  žiadateľov. Presný  dátum  uzavretia  výzvy poskytovateľ zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Indikatívna  výška  finančných  prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených  na  výzvu  je 15 800 000 EUR.

Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. mája 2016, druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 30. júla 2016.

Oprávnenými žiadateľmi sú : V rámci  tejto  výzvy je  oprávneným  žiadateľom odborná  organizácia  ochrany prírody  a  krajiny  s  celoslovenskou  pôsobnosťou  zriadená  Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou  je v zmysle uvedeného zákona Štátna ochrana prírody SR - štátna príspevková organizácia. Zároveň  osoba  konajúca  v mene  oprávneného  žiadateľa,  ak  je  odlišná od štatutárneho  orgánu žiadateľa,  musí  byť  riadne  splnomocnená na  výkon predmetných úkonov.


Žiadosti sa podávajú aj so všetkými povinnými prílohami na adrese :

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Žiadosť o NFP je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00,
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.

 Viac informácií nájdete tu.


Changed at: 21. 4. 2016 9:18 Changed by: Martin Lukac
Created at: 21. 4. 2016 9:18 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy