Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva č. 2/2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu
Dátum uzávierky: 6. 7. 2016
Oblasť: Energetika
Oprávnení žiadatelia: Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nižšie uvádzame potrebné informácie ku výzve, vyhlásenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky :

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:
- bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,
- má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
- sa nachádza na území SR,
- je výlučne využívaný na bývanie,
- a na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Záujemcovia budú môcť požiadať o príspevok na zateplenie pred samotným zateplením alebo aj po realizácii zateplenia rodinného domu. O dotáciu tak bude možné požiadať aj na rodinné domy, ktoré boli zateplené po 31. decembri 2014.

Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá:
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a
- je vlastníkom rodinného domu.

Výška príspevku:
- Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 6 500 eur. Výška príspevku sa určí ako súčet príspevku stanoveného:

1. v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac 6 000 eur, podľa vyhlášky ministerstva č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu,

2. z oprávnených nákladov za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však v sume 500 eur.

Oprávnené náklady:
- Sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia a balkón. Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Počet žiadostí o príspevok: 500

Lehota na predkladanie žiadostí o príspevok: Termín na začatie podávania žiadostí o príspevok: 9. jún 2016. Termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok: naplnením počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok uvedeného v bode 5 výzvy (počet: 500), najneskôr však 6. júla 2016.

 

 


Changed at: 11. 5. 2016 0:23 Changed by: Martin Lukac
Created at: 11. 5. 2016 0:17 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy