Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Bratislavská regionálna dotačná schéma otvorila výzvu pre samosprávy
Dátum uzávierky: 25. 5. 2016
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Rekonštrukcie centier miest a obcí, výsadba stromov, budovanie cyklochodníkov, detských ihrísk či podpora podnikania. To je len zlomok aktivít, na ktoré môžu teraz mestá a obce bratislavskej župy požiadať o dotáciu. Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil 5. mája 2016 výzvu na podávanie žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2016.

Žiadosti o dotácie na rozvoj vidieka si môžu podať obce a mestá Bratislavského samosprávneho kraja a mestské časti hlavného mesta Bratislava s počtom obyvateľov do 10 000 - t.j. Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Celková výška finančných prostriedkov alokovaná vo výzve predstavuje sumu 100 000 eur. Vybrané boli dve oblasti podpory.


Prvá oblasť – OBNOVA OBCÍ - zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu centrálnych zón a verejných priestranstiev, sadové úpravy formou výsadby solitérnych a alejových stromov, záhonov a kríkov, výstavbu a rekonštrukciu cyklistických a peších chodníkov v intraviláne obcí, výstavbu a rekonštrukciu autobusových zastávok a detských ihrísk, vodozádržné opatrenia a opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody.

Druhá oblasť – PODPORA MIESTNEJ EKONOMIKY - sa zameriava na rekonštrukcie nevyužitých objektov pre podnikateľskú činnosť v obci a nákup technológií a zariadení za účelom ďalšieho rozvoja poskytovania služieb obyvateľstvu.

Výzva bude otvorená do 25. mája 2016, pričom maximálna výška dotácie, poskytnutá jednému žiadateľovi, nesmie prekročiť sumu 20 000 eur.

Viac informácií nájdete na stránke Odboru regionálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.

 

 


Changed at: 13. 5. 2016 8:56 Changed by: Martin Lukac
Created at: 13. 5. 2016 8:56 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy