Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany
Dátum uzávierky: 14. 7. 2016
Oblasť: Zdravotníctvo
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty dotácií podľa § 3  zákona č. 526/2010 Z. z.  o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Konečný termín podávania žiadostí je 14. júl 2016.

Oprávnenými aktivitami (musia prebiehať v roku 2016) :  Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty zamerané na podporu odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa osobitných predpisov (napr. zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov).

Minimálna výška dotácie je 1 000 eur, maximálna výška dotácie je 10 000 eur.

Viac informácií nájdete tu - pod rovnomenným príspevkom a kliknutím na ,,Viac informácií" hneď pod ním.

 

 


Changed at: 31. 5. 2016 9:39 Changed by: Martin Lukac
Created at: 31. 5. 2016 9:14 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy