Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Program: Výskum a inovácie
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na poskytnutie prostriedkov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v programe Výskum a inovácie.

Oprávnení žiadatelia :
podnikatelia – právnické osoby (§ 2 ods. 2 písm. a), b), ako  aj v zmysle § 7 a § 21 – organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby Obchodného  zákonníka),  ktorí  v  rámci  svojich podnikateľských  činností    uskutočňujú  aj  VaV (v  prípade,  že podnikatelia  uskutočňujúci  VaV  nemajú  uvedené  činnosti zapísané v rámci Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR,  preukážu  uskutočnenie VaV  aktivít  v rámci Výskumno-vývojového zámeru – príloha ŽoNFP č. 1)
- podnikatelia – právnické osoby musia mať min. 1 riadnu účtovnú závierku za nepretržité obdobie 12 mesiacov.

Dátum uzávierky nie je bližšie určený, t.j. do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR.

Všetky dôležité náležitosti, povinnosti, prílohy a ďalšie záležitosti, týkajúce sa tejto výzvy, nájdete tu.

 

 


Changed at: 3. 6. 2016 8:42 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 6. 2016 8:41 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy