Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR
Program: Výskum a inovácie
Oblasť: Výskum a vývoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na poskytnutie prostriedkov od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v programe Výskum a inovácie.

V rámci BSK – v projekte je možné mať priamo žiadateľa/partnera z BSK, prípadne len využiť kapacity individuálnych expertov/vedeckých pracovníkov, ktorých miesto výkonu práce v rámci projektu bude v BSK. Možná je aj kombinácia oboch uvedených spôsobov. V rámci oprávnených výdavkov je možné financovať nevyhnutné  personálne  výdavky  na  výskumných  pracovníkov  (interní  zamestnanci  a dohoda  o vykonaní práce a ďalšie formy v súlade s prílohou č. 5 výzvy „Zoznam oprávnených a neoprávnených výdavkov" a spotreba (prevádzkové náklady – energie, spotrebný materiál, chemikálie a pod.). Inštitúcie so sídlom v BSK môžu byť aj priamo v pozícii žiadateľa/partnera vrámci predkladaných projektov.

Oprávnení žiadatelia :

a) štátny sektor VaV :
- Slovenská akadémia vied /Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied) a jej ústavy,
- štátne VŠ
- právnické  osoby  uskutočňujúce  VaV zriadené  ústrednými orgánmi štátnej správy (zákon č.   575/2001  Z.  z.  o organizácii činnosti  vlády  a organizácii  ústrednej  štátnej  správy v znení neskorších predpisov).

b) sektor VŠ (Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších predpisov)
-verejné VŠ
- súkromné VŠ

c) neziskový sektor VaV :
- občianske  združenia  (napríklad  zákon  č.  83/1990  Zb.  o združovaní   občanov   v   znení   neskorších   predpisov) uskutočňujúce VaV,
- neziskové  organizácie  (napríklad  zákon č.  213/1997  Z.  z. o neziskových      organizáciách   poskytujúcich   všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.) uskutočňujúce VaV,
- združenia  právnických  osôb  (zákon  č.  40/1964  Zb.  Občiansky zákonník § 20f až 20j) uskutočňujúce VaV

d) podnikateľský sektor
- žiadateľom v projekte môžu byť podnikatelia (právnické osoby) oprávnení na podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka 12, § 2 ods. 2 písm. a), b), ako aj v zmysle § 7 a § 21 - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby): ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja (v prípade, že podnikatelia uskutočňujúci VaV nemajú uvedené činnosti zapísané v rámci Obchodného registra SR  alebo  Živnostenského  registra  SR,  preukážu  uskutočnenie VaV  aktivít  v rámci Výskumno-vývojového zámeru – príloha ŽoNFP č. 1)

- podnikatelia – právnické  osoby  mať  min.  1  riadnu  účtovnú závierku za nepretržité obdobie 12 mesiacov

Dátum uzávierky nie je bližšie určený, t.j. do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 218 000 000 EUR.

Všetky dôležité náležitosti, povinnosti, prílohy a ďalšie záležitosti, týkajúce sa tejto výzvy, nájdete tu.

 

 


Changed at: 3. 6. 2016 11:37 Changed by: Martin Lukac
Created at: 3. 6. 2016 11:15 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy