Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zverejnenie usmernenia č. 1 pre žiadateľov - Program obnovy dediny 2017
Dátum uzávierky: 31. 10. 2016
Program: Program obnovy dediny (POD) 2017
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny 2017 zverejnila oblasti, v ktorej v rámci výzvy vyhlásila možnosť poskytnutia finančnej dotácie. Tieto oblasti sú :

- Činnosť POD 1 : Kvalita životného prostredia na vidieku
- Činnosť POD 2 : Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
- Činnosť POD 3 : Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Termín podávania žiadostí o poskytnutie príspevku je 31. október 2016 (rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia).

Pre činnosti POD 1 a POD 3 oprávnenými žiadateľmi sú :

- obec  bez  štatútu  mesta - založená vzmysle zákona č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení vznení neskorších predpisov,
- mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vznení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce,
- mikroregionálne združenie obcí - § 20b -f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí,
- mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce.

Pre činnosť POD 2 oprávnenými žiadateľmi sú :

- obec  bez  štatútu  mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Maximálna výška požadovanej dotácie je v hodnote 5 000 eur pre obec bez štatútu mesta a 8 000 eur pre mikroregionálne združenie obcí. Podmienkou je spolufinancovanie zo strany podávateľa žiadosti, vo výške 5 % z celkovej hodnoty projektu.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 14. 7. 2016 11:41 Changed by: Martin Lukac
Created at: 14. 7. 2016 8:56 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy