Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií
Dátum uzávierky: 12. 9. 2016
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM - 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.
 
Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.


Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 50 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 12. septembra 2016.

Viac informácií nájdete na webe Ministerstva hospodárstva SR.

 

 


Changed at: 29. 8. 2016 21:45 Changed by: Martin Lukac
Created at: 29. 8. 2016 21:44 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy