Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: 80 000 eur pre komunity, kde to žije
Dátum uzávierky: 30. 9. 2016
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi.

Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur. Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru, získajú špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur. Celkovo bude prerozdelených 80 000 eur.

Oprávnení žiadatelia sú : mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), komunitné centrá a samosprávy.

Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh alebo významnú zmenu v živote komunít. Očakávajú sa verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:
- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia sídlisk,
- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
- rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
- projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
- projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
- spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).

Uzávierka prijímania projektov je 30. september 2016. Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/. Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho. Žiadosť musí obsahovať : IČO, hlavičku z výpisu z účtu, resp. potvrdenie o vedení účtu, 2-3 ilustračné fotografie k projektu a anotáciu - sprievodný motivačný text o projekte, ktoré budú zverejnené na hlasovacej webstránke v 2. kole výberu.

Prvé kolo spočíva v hodnotení hodnotiacou komisiou, ktorá z každého kraja vyberie 6 projektov do druhého hodnotiaceho kola. Výsledky budú zverejnené na www.nadaciavub.sk do 17. októbra 2016. To bude prebiehať prostredníctvom hlasovania v dňoch 7. až 20. novembra 2016.

 

 


Changed at: 7. 9. 2016 12:55 Changed by: Martin Lukac
Created at: 7. 9. 2016 12:55 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy