Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Erasmus+ - Výzva 2016
Dátum uzávierky: 4. 10. 2016
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Termín podávania žiadostí v rámci tohto projektu na tento rok je 4. október 2016 do 12:00 hod.

KĽÚČOVÁ AKCIA 1

Cieľom sú aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti ako aj inklúzia rómskej mládeže a podpora krátkodobých projektov Európskej dobrovoľníckej služby. Cieľom je aj podpora prvožiadateľov a mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na národných projektoch zameraných na zvýšenie kvality práce s mládežou. Takisto projektové zámery podporujúce prvky tolerancie, interkultúrneho dialógu, boja proti xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu a ideológiám popierajúcich základné ľudské a občianske práva. Súčasťou Kľúčovej akcie je aj téma utečencov/ migrantov a prevencie proti radikalizácii mládeže.

Oprávnenými žiadateľmi sú : miestni / regionálni zriaďovatelia škôl (samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, obec, súkromní a cirkeví zriaďovatelia škôl), školský koordinačný orgán (organizácie priamo riadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) a školy (MŠ, ZŠ, SŠ, jazykové školy).

KĽÚČOVÁ AKCIA 2

Cieľom je podpora nadnárodných iniciatív mládeže a rozvoj kvality a zavádzania nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev.

Oprávnenými žiadateľmi sú : miestni / regionálni zriaďovatelia škôl (samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, obec, súkromní a cirkeví zriaďovatelia škôl) a školy (MŠ, ZŠ, SŠ, jazykové školy).

KĽÚČOVÁ AKCIA 3

Cieľom je podpora nadnárodných iniciatív mládeže a rozvoj kvality a zavádzania nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev.

Nezabudnite, že v rámci programu Erasmus+ môžete zapájať do projektov aj partnerské krajiny, na ktoré je vyhradených približne 25% rozpočtu z každej Kľúčovej akcie. Výška rozpočtu pre jednotlivé predkladacie kolá je približne rovnaká, ale môže byť upravovaná podľa aktuálnych potrieb jednotlivých akcií. Podrobné podmienky k tejto výzve a zámerom nájdete v príručke.

Ďalšie predkladacie termíny budú až v roku 2017, tak ako aj po minulé roky vo februári, v apríli a v októbri. Presné termíny budú uvedené na začiatku roka na našej webovej stránke alebo v Sprievodcovi programom pre rok 2017.

 

 


Changed at: 21. 9. 2016 10:14 Changed by: Martin Lukac
Created at: 21. 9. 2016 10:14 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy