Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Zelené oázy 2017
Dátum uzávierky: 12. 12. 2016
Oblasť: Životné prostredie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili 11. ročník grantového programu Zelené oázy. V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, prípadne sa postarať o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode. Ak je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti, môžete sa tiež zapojiť do 11. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy.

Oprávnenými žiadateľmi sú :
- registrované mimovládne neziskové organizácie
- základné a stredné školy a učilištia
- centrá voľného času a komunitné centrá
- mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

Do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce, aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu. Územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené.

Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný čas, učiť sa a hrať sa. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by vychádzať z potrieb miestnych obyvateľov.

Cieľové územia : Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu, najneskôr do konca septembra 2017, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.

Výška finančného príspevku je vyhradená v intervale 1 000 - 5 000 eur.

Termín podania žiadosti o príspevok je 12. december 2016.

Projekty sa hodnotia v 2 kolách. V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti. Predbežnú žiadosť môžete poslať v elektronickej alebo v papierovej forme. Ak zvolíte papierovú verziu, pošlite vašu žiadosť v štyroch identických papierových kópiách, ak zvolíte elektronickú formu, vyplňte online formulár na tejto webovej stránke.

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykoná Nadácia Ekopolis) budú žiadatelia s najvyšším hodnotením vyzvaní na dopracovanie žiadosti o grant do komplexnej podoby.

Kliknutím na nasledovné výrazy otvoríte príslušné dokumenty :

Propozície

Formulár žiadosti (1. kolo)

Viac informácií nájdete aj na webovej stránke Nadácie Ekopolis.

 

 


Changed at: 21. 10. 2016 22:25 Changed by: Martin Lukac
Created at: 21. 10. 2016 22:25 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy