Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzvy Ministerstva kultúry SR na rok 2017
Dátum uzávierky: 19. 12. 2016
Oblasť: Kultúra
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v dotačných programoch Obnovme si svoj dom a Kultúra znevýhodnených skupín.

Výzva v programe Obnovme si svoj dom umožňuje oprávneným žiadateľom získať dotáciu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v piatich podprogramoch:

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine

Úspešní žiadatelia môžu pridelené finančné prostriedky použiť na pamiatkový alebo reštaurátorský výskum, prípravu projektovej dokumentácie či nákup materiálu a služby súvisiace s realizáciou projektu.

Výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín je určená  na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Žiadatelia môžu získať dotáciu v rámci podprogramov:

podprogram 2.1 Živá kultúra

podprogram 2.2 Periodická tlač

podprogram 2.3 Neperiodická tlač

podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím

Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na oficiálnej webovej stránke Ministerstva kultúry SR.

 

 


Changed at: 26. 10. 2016 10:47 Changed by: Martin Lukac
Created at: 26. 10. 2016 10:47 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy