Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Turizmus
Dátum uzávierky: 22. 12. 2016
Program: BRDS
Oblasť: Cestovný ruch
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu je podpora tvorby a rozvoja  kľúčových  produktov  destinácie,  ktoré  budú  smerovať  k   spoločným,  dlhodobým strategickým  cieľom  zadefinovaným  v  dokumente  Stratégia  rozvoja  turizmu  Bratislavského kraja  do  roku  2020. Bratislavská regionálna  dotačná schéma   na  podporu  turizmu  má  slúžiť ako   nástroj   efektívnej   systémovej   finančnej   podpory   pre   všetky   oprávnené   subjekty špecifikované vo výzve, pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. 

Termín uzavretia prijímania žiadostí o príspevok je 22. december 2016 (vrátane).

Oblasti podpory sú nasledovné :

1. Podpora pešej a cyklistickej turistiky
2. Podpora vodáckej turistiky a ekoturizmu
3. Podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu
4. Podpora historického a kultúrneho dedičstva

Oprávnenými žiadateľmi sú : obce a združenia obcí; malí a strední podnikatelia v CR (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia); občianske združenia; záujmové združenia právnických osôb; neziskové organizácie

Na podporu kultúry vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 249.600 EUR. Minimálna výška požadovanej dotácie v rámci jednej žiadosti je 2.500 EUR. Maximálna výška dotácie  poskytnutá  na  základe  VZN  BSK  č.  2/2016  jednému  žiadateľovi  v jednom    rozpočtovom    roku    (týka    sa    všetkých    žiadostí    o dotáciu    v rámci    jedného rozpočtového  roka,  vrátane  iných  dotačných  schém)  nesmie  prekročiť  sumu  vyššiu  ako 20.000 EUR. Žiadateľ  o  dotáciu  je  povinný  spolufinancovať  projekt,  ktorý  je  predmetom  žiadosti  z tejto výzvy a to do výšky 20 % z požadovanej sumy.

Viac informácií nájdete v príslušnom dokumente Výzvy o podpore turizmu.

 

 


Changed at: 28. 11. 2016 11:28 Changed by: Martin Lukac
Created at: 28. 11. 2016 10:59 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy