Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - Šport a mládež
Dátum uzávierky: 11. 1. 2017
Program: BRDS
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Charakteristika:

 

Zámerom   Dotačnej schémy  na  podporu  športu  a mládeže  v Bratislavskom kraji  je  podporiť napĺňanie dlhodobých strategických cieľov zadefinovaných v dokumente „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“.

Termín uzavretia prijímania žiadostí o príspevok je 11. január 2017 (vrátane).

Oblasti podpory sú nasledovné :

Oblasť športu
1.Podpora športu pre všetkých – rekreačného športu
2.Podpora výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácie, vrátane zdravotne postihnutých športovcov
3.Podpora športovej infraštruktúry – prevádzkovanie, údržba, rekonštrukcia, výstavba

Oblasť mládeže
1.Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času mládeže
2.Vzdelávanie mládeže neformálnym spôsobom
3.Podpora a rozvoj mládežníckych organizácií

Oprávnenými žiadateľmi sú :

a)obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,
b)iná  právnická  osoba  ako  uvedeným  v  písm.  a)  časti  4  tejto  výzvy,  ktorej  BSK  nie  je zakladateľom,  ktorá  má  sídlo  na  území  BSK  (napr.  občianske  združenie,  nadácia, nezisková  organizácia,  registrovaná  cirkev,  obchodná  spoločnosť),  a  fyzická  osoba  – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

Na podporu rozvoja vidieka vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2017 spolu 499.200 EUR. Minimálna výška požadovanej dotácie v rámci jednej žiadosti nie je stanovená. Maximálna výška dotácie  poskytnutá  na  základe  VZN  BSK  č.  2/2016  jednému  žiadateľovi  v jednom    rozpočtovom    roku    (týka    sa    všetkých    žiadostí    o dotáciu    v rámci    jedného rozpočtového  roka,  vrátane  iných  dotačných  schém)  nesmie  prekročiť  sumu  vyššiu  ako 20.000 EUR. Žiadateľ  o  dotáciu  je  povinný  spolufinancovať  projekt,  ktorý  je  predmetom  žiadosti  z tejto výzvy a to do výšky 10 % z požadovanej sumy.

Viac informácií nájdete v príslušnom dokumente Výzvy na žiadosti z oblasti športu a mládeže.

 

 


Changed at: 28. 11. 2016 11:23 Changed by: Martin Lukac
Created at: 28. 11. 2016 11:23 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy