Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
Program: OP Ľudské zdroje
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na poskytnutie pomoci v investičnej priorite 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy so špecifickým cieľom 1.1.1 Zvýšiť  inkluzívnosť  a  rovnaký  prístup  ku  kvalitnému  vzdelávaniu  a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Jedná sa o otvorenú výzvu, avšak uzatvorenie prvého hodnotiaceho kola je dňa 22. marca 2017. Druhé hodnotiace kolo bude uzatvorené dňa 22. mája 2017.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov  EÚ  vyčlenených  na  výzvu  je 50 000  000 EUR (z  toho  48 500 000  EUR  pre  menej  rozvinuté  regióny  a 1 500 000  EUR  pre  viac  rozvinutý  región).  K  výške  zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).

Vzhľadom k tomu, že Bratislavský kraj je považovaný za viac rozvinutý región, rozdelenie spolufinancovania je nasledovné :

- pre verejný sektor 95 % zabezpečuje OP Ľudské zdroje, zvyšných 5 % je spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa

- pre štátny sektor 100 % zabezpečuje OP Ľudské zdroje, nie je tu teda požiadavka spolufinancovania

- pre súkromný sektor 90 % zabezpečuje OP Ľudské zdroje, zvyšných 10 % je spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa

- pre mimovládne a neziskové organizácie 95 % zabezpečuje OP Ľudské zdroje, zvyšných 5 % je spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa

V prípade, ak dopyt predložených ŽoNFP dosiahne aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, MŠVVaŠ SR bezodkladne zverejní túto informáciu na webovom sídle http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/. Súčasťou  tejto  informácie  je  aj  upozornenie  o plánovanom uzavretí výzvy v prípade schválenia predložených ŽoNFP, pričom informácia je zverejnená najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy.

Viac informácií je možné nájsť na príslušnom linku z webu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 


Changed at: 9. 1. 2017 14:17 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 1. 2017 14:17 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy