Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: IROP
Oblasť: Vzdelávanie
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorú vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je aktuálna až do 28. februára 2017.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci viac rozvinutých regiónov sú :

- 100 % financovanie zo strany IROP je určené pre : organizácia štátnej správy(okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania)
- 5 % spolufinancovanie sa požaduje v prípade nasledovných žiadateľov : obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Bratislava ako zriaďovateľ základnej školy)
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy a mimovládna / nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy)
- 10 % spolufinancovanie sa požaduje u subjektov zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (právnická osoba alebo fyzická osoba)

Finančná alokácia na Bratislavský kraj (zo zdrojov EÚ) je vo výške 4 000 000 EUR.

Všetky potrebné dokumenty, vrátane Príručky pre žiadateľa, nájdete na webe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 


Changed at: 9. 1. 2017 15:20 Changed by: Martin Lukac
Created at: 9. 1. 2017 15:20 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy