Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB)
Dátum uzávierky: 10. 2. 2017
Oblasť: Regióny a ich rozvoj
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

Cieľom programu je :
- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
- riešiť miestne problémy,
- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Podporené môžu byť projekty z týchto oblastí :
- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn. :
1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub - miestni podnikatelia),
2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,
3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

Výška grantu a doba realizácie projektu :
- Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 €. Maximálna výška grantu je 1 500 €. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2017. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať :
- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
- samosprávy.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

Uzávierka odoslania žiadostí o grant : 10. február 2017

Postup pri predkladaní projektu:
- Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na stránke: https://nadaciavub.egrant.sk/

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožaduje sa, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Nadácie VÚB.

 


Changed at: 30. 1. 2017 14:55 Changed by: Martin Lukac
Created at: 30. 1. 2017 14:55 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy