Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí
Dátum uzávierky: 22. 9. 2017
Program: OP Ľudské zdroje
Oblasť: Deti a mládež
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Celé územie SR
Charakteristika:

Grant je zameraný na prípravu osôb, ktorá sa chcú stať pestúnmi alebo osvojiteľmi, opatrenia na prispôsobenie sa dieťaťa v novom prostredí a poradenstvo.

Oprávnení žiadatelia sú :
V rámci výzvy sú podporované tieto subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODSK):
- štátne rozpočtové organizácie
- obce  a  mestá  a  právnické  osoby,  ktorých zakladateľom  alebo  zriaďovateľom  je  obec  alebo mesto
- združenia obcí
- VÚC  a  právnické  osoby,  ktorých  zriaďovateľom alebo  zakladateľom  je  VÚC
- neziskové  organizácie poskytujúce  všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou
- nadácie a občianske združenia s udelenou akreditáciou
- cirkvi a náboženské spoločnosti s udelenou akreditáciou
- Slovenský Červený kríž

Výška finančnej alokácie pre Bratislavský kraj je 2 000 000 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre štátne rozpočtové organizácie a 95% pre ostatných oprávnených žiadateľov. Výška dotácie na jeden projekt sa môže pohybovať v rozmedzí 25 000 až 500 000 EUR.

Termín predkladania projektových zámerov je možný do vyčerpania finančnej alokácie. Termín prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 15. marca 2017. 

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 11:43 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 11:42 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy