Aktuálne výzvy Minimize
Vyhľadávaj v kde    Hľadať     
Back
Výzva: Podpora udržateľných dopravných riešení
Dátum uzávierky: 28. 2. 2017
Program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Oblasť: Cezhraničná a územná spolupráca
Oprávnení žiadatelia: Verejný aj Súkromný sektor
Oprávnené územie: Ostatné
Charakteristika:

Grant je možné použiť na rozvoj cezhraničného inteligentného dopravného systému s Rakúskom (napr. informačné systémy pre cestujúcich, mobilné aplikácie). Financovať možno aj nákup vozidiel, rekonštrukcie zastávok, budovanie cyklistických ciest, školenia.

Oprávnení žiadatelia sú :
- miestne, regionálne orgány a organizácie zriadené a riadené miestnymi a regionálnymi orgánmi
- národné orgány a organizácie zriadené a riadené národnými orgánmi
- špecializované agentúry
- univerzity a výskumné inštitúcie
- a iné (okrem politických strán)

Projekt musí mať cezhraničný dopad a musí byť založený na partnerstve, ktoré pozostáva z minimálne jedného partnera zo Slovenskej republiky a minimálne jedného partnera z Rakúskej republiky.

Minimálna výška príspevku je 100 000 EUR, maximálna výška príspevku nie je určená. Indikatívna výška alokácie je 9 655 000 EUR. Miera spolufinancovania jednotlivých projektových zámerov zo zdrojov EÚ je vo výške 100 % pre štátne orgány a organizácie zriadené štátom, 95% pre verejné inštitúcie, neziskové a mimovládne organizácie a 90 % pre súkromný sektor.

Viac informácií nájdete tu.

 


Changed at: 20. 2. 2017 12:34 Changed by: Martin Lukac
Created at: 20. 2. 2017 12:34 Created by: Martin Lukac
     
spacer
dummy